Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.05 Ředhošť 14490 144908
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Ředhošť včetně Loucké leží na jižní hranici okresu Litoměřice. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou a truhlářskou provozovnou Libor DRM. Rozkládá se v nadmořské výšce 242 – 275 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Mšenský potok, 100 m východně od Ředhoště protéká místní vodoteč. Svým územím okrajově zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 187 190 221 212 204 199
   přechodně bydlící 90 90 1 1 1 1
   celkem 277 280 222 213 205 200
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   187 190 195 213 205 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Ředhošť je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.10). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena do věžového vodojemu Podbradec 200 m3 (317,43/311,00), odtud vede zásobní řad do obce kde je napojena většina obyvatel. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Mšené- lázně- Ředhošť předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 017/9 VDJ-ŘEDLOŠŤ 500 500 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Mšené - lázně - Ředhošť není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%),  odkud se vyvážejí na  čerpací jímku v Podbradci, která je převádí na ČOV Mšené - lázně.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

   Obec má výhledově po roce 2030 zájem o výstavbou nové kanalizační sítě s přečerpáním na kanalizační síť obce Mšené- lázně.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající akumulační jímky pro zachycování odpadních vod bude nutné rekonstruovat. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.
   U nové výstavby navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Litoměřice.

   Obec má výhledově po roce 2030 zájem o výstavbou nové kanalizační sítě s přečerpáním do čerpací stanice Podbradce. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  29 108,0 0,0 29 108,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory