Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.05 - stav 2004

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.05 Ředhošť 14490 144908
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Ředhošť včetně Loucké leží na jižní hranici okresu Litoměřice. Trvale zde žije do 190 obyvatel a je zde 30 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou a truhlářskou provozovnou Libor DRM. Rozkládá se v nadmořské výšce 242 – 275 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Mšenský potok, 100 m východně od Ředhoště protéká místní vodoteč. Svým územím okrajově zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 187 190 195 200 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 277 280 285 290 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   187 190 195 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Ředhošť je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.10). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena do věžového vodojemu Podbradec 200 m3 (317,43/311,00), odtud vede zásobní řad do obce kde je napojeno 100% obyvatel. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Ředhoště se nebude v budoucnosti měnit.
   Pro výrobnu a zpracovnu masa s jednosměnným provozem je potřeba počítat s přepokládanou potřebou vody a množstvím splaškových vod 100 m3/den, s předpokládaným nárůstem na 2 směny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 017/9 VDJ.LT 017/9 500 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Mšené - lázně - Ředhošť není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 4 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci zpracované studie je doporučeno vybudování čerpací stanice splaškových odpadních vod a výtlaku do koncové šachty kanalizace obce Mšené - lázně. Čerpací stanici konstrukčně upravit pro vypouštění svozové techniky.
   Trasa kanalizačního výtlaku je navržena v souběhu s komunikací (po levé straně ve směru Ředhošť). Čerpací stanice splaškových odpadních vod bude umístěna v zelené ploše za autobusovou zastávkou v obci Ředhošť. Na výtlaku předpokládáme vybudování 2 kalníků a 3 vzdušníků. Výtlak navrhujeme z HDPE DN 80 v celé délce 2,543 km.
   Stávající akumulační jímky pro zachycování odpadních vod bude nutné rekonstruovat. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mšené – lázně nebo na ČOV Roudnice nad Labem.
   U nové výstavby navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Rekonstrukce PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 875,0 5 875,0

  Mapa