Jílové - CZ042.3502.4202.0025.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.03 Kamenná 30995 309958
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Kamenná leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 272,00 – 324,00 m n.m. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, bydlení individuální i panelová zástavba. Severním okrajem obce protéká místní potok, který ústí do Jílovského potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 699 2 699 1 890 2 312 2 336 2 354
   přechodně bydlící 0 0 154 181 181 181
   celkem 2 699 2 699 2 044 2 493 2 517 2 535
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 699 2 699 2 699 2 493 2 517 2 535
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kamenná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Chvojno (UL.023). Z ÚV Ostrov je plněn VDJ Kamenná – nový 650 + 1000 m3 (315,00/310,00) a dále do Kamenné– nízké pásmo a části Jílového potrubím DN 300. Z VDJ Kamenná- nový je plněn VDJ Kamenná – starý 100m3 (354,97 m n.m.) Z tohoto vodojemu potrubím DN 100 je voda přiváděna do obce (vysoké tlakové pásmo).

   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel.

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém obce se nebude v budoucnu měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Kamenná - nový PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 240 2 240 2 240 2 100 2 121 2 136
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Sídlištní zástavba Kamenné je odkanalizována smíšenou kanalizací (K-DC.001.3-J.C) zaústěnou dále kanalizačním sběračem Jílové – Děčín na kanalizační systém města Děčín zakončený ČOV v Boleticích. Na tuto kanalizaci je napojeno 83% obyvatel. Odpadní vody ze zbylé části obce jsou čištěny prostřednictvím septiků s odtokem do povrchových vod a vsakováním – 16% a 1% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 20%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve správě obce – 50 % a část jednotnou kanalizační sítí, kterou provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – 50%.
   Majitelem a provozovatelem dešťové kanalizace je město Jílové.
   Majitelem jednotné a splaškové kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o připojení dalších obyvatel, vybudování kanalizace DN 300 v délce 1,4 km a v další etapě stoku DN 300 dl. 2,0 km.
   Pro odvedení dešťových vod je potřeba dostavba dešťové kanalizace v ulici Nové, Úzké, Přímé a Na Paloučku.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory