Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.04 Podbradec 12335 123358
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Podbradec leží jižně od Libochovic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou a provozovnou pro výrobu oken (M-EURO SYSTÉM a.s.). Rozkládá se v nadmořské výšce 260 – 282 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, jižním okrajem protéká Hvížďalecký (Podbradecký) potok. Svým územím Podbradec zcela zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 126 124 158 152 146 143
   přechodně bydlící 90 90 0 0 0 0
   celkem 216 214 158 152 146 143
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 100 100 46 84 115
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Podbradec je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.8). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena do věžového vodojemu Podbradec 200 m3 (317,43/311,00), odtud vede zásobní řad do obce. Zásobování pitnou vodou ostatních obyvatel je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody ve studních je nedostatečné.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Podbradce se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ.LT 017/9 Podbradec 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Mšené-lázně - Podbradec není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na  čerpací jímku, která je převádí na ČOV Mšené - lázně.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Obec má výhledově po roce 2030 zájem o výstavbou nové kanalizační sítě s přečerpáním do čerpací stanice Podbradce. 

   Ze dvou objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČOV Podbradce PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV Podbradec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory