Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.03 - stav 2004

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.03 Ječovice 12334 123340
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Ječovice leží v jižní části litoměřického okresu, jižně od Libochovic. Trvale zde žije do 90 obyvatel a je zde 10 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou – farma Lorenc. Rozkládá se v nadmořské výšce 265 – 292 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, 200 m jižně od zástavby protéká Mšenský potok. Svým územím Ječovice okrajově zasahují do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 81 81 83 85 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 111 111 113 115 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   66 66 68 69 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ječovice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.9). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je dopravována do věžového vodojemu Podbradec 200 m3 (317,43/311,00), odtud je voda zásobním řadem DN 100 přiváděna gravitačně přes Podbradec do Ječovic. Na vodovod je napojeno 81% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Ječovic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Mšené - lázně - Ječovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odtud se vyvážejí na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 6 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 480,0 2 480,0

  Mapa