Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.02 Brníkov 12333 123331
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Brníkov leží jihovýchodně od Libochovic. Zástavba rodinnými domy venkovského typu je soustředěná. Rozkládá se v nadmořských výškách 230 - 268 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Na jižním okraji protéká Brníkovský potok. Svým územím Brníkov zcela zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice. Brníkov má zemědělský ráz s drobnou výrobou, výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 200 203 228 219 210 205
   přechodně bydlící 90 90 0 0 0 0
   celkem 290 293 228 219 210 205
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   200 203 209 219 210 205
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Brníkov je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.21). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Výkon úpravny vody je 35 l/s. Voda z úpravny je vedena přívodním řadem DN 150 do redukční šachty před obcí. Do obce jsou vedeny dvě samostatné větve. Jedna přes redukční ventil do druhého tlakového pásma (spodní), druhá do prvního tlakového pásma (horní). Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V roce 2023 se plánuje rekonstrukce úpravny vody Brníkov. Plánovaný výkon úpravny po rekonstrukci je 31 l/s.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Mšené- lázně- Brníkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV_Brníkov 2851 m3/den (uvedeno 400 m3 + 900 m3) PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 017/2 studna PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Mšené - lázně - Brníkov není v současné době veřejná kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %) s následným vyvážením na ČOV Litoměřice.
   V obci jsou pouze mělké stoky dešťové kanalizace, pocházející ze sedmdesátých let. Jsou z betonových trub DN 300 - 400 mm, bez šachet, pravděpodobně ve špatném stavu, některé úseky silně zanesené. Slouží pouze k odvádění dešťových vod a vyústěny jsou přímo v obci do příkopů. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má výhledově po roce 2030 zájem o výstavbou nové kanalizační sítě s přečerpáním do čerpací stanice Podbradce. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,230 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Brníkov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  230 924,0 217,0 231 141,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory