Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.02 - stav 2004

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.02 Brníkov 12333 123331
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Brníkov leží jihovýchodně od Libochovic. Trvale zde žije do 200 obyvatel, se 30 objekty rekreačního bydlení. Zástavba rodinnými domy venkovského typu je soustředěná. Rozkládá se v nadmořských výškách 230 - 268 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Na jižním okraji protéká Brníkovský potok. Svým územím Brníkov zcela zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice. Brníkov má zemědělský ráz s drobnou výrobou, výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 200 203 209 215 -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 -
   celkem 290 293 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   200 203 209 215 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Brníkov je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.21). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Voda z úpravny je vedena přívodním řadem DN 150 do redukční šachty před obcí. Do obce jsou vedeny dvě samostatné větve. Jedna přes redukční ventil do druhého tlakového pásma (spodní), druhá do prvního tlakového pásma (horní). Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brníkova se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.
   Výhledově je navrhována rekonstrukce technologie ÚV Brníkov.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 017/4 CS.LT 017/4 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav 400+900 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Brníkov vrt BP1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Mšené - lázně - Brníkov není v současné době veřejná kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %) s následným vyvážením na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 10 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem.
   V obci jsou pouze mělké stoky dešťové kanalizace, pocházející ze sedmdesátých let. Jsou z betonových trub DN 300 - 400 mm, bez šachet, pravděpodobně ve špatném stavu, některé úseky silně zanesené. Slouží pouze k odvádění dešťových vod a vyústěny jsou přímo v obci do příkopů. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,230 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Brníkovského potoka.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV nebo na ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 348,0 15 348,0

  Mapa