Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.01 Mšené-lázně 10025 100251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mšené - lázně leží na jižním okraji okresu Litoměřice. Zástavba rodinnými domy, z části i panelovou zástavbou je soustředěná podél komunikace a Mšenského potoka a na okrajích obce jsou i rodinné domky venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořských výškách 204 - 250 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká Mšenský potok a místní vodoteč. Svým územím Mšené - lázně zasahují do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně I. a II. stupně a částečně do CHOPAV Severočeská křída a zároveň také zasahují do ochranného pásma vodního zdroje "jímací území Mšené- lázně Budyně nad Ohří.. V obci je několik drobných provozoven, Lázně - Mšené a.s., kde se rekonstruují veškeré objekty a rozšiřuje se balneoprovoz o rašelinové koupele, SÚS Mšené a zemědělská výroba - Zlatý klas a.s. Předpokládá se rozvoj lázeňství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 865 873 935 898 865 842
   přechodně bydlící 570 570 0 0 0 0
   celkem 1 435 1 443 935 898 865 842
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   826 838 859 892 865 842
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mšené - lázně je zásobena ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.11). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena přes vodojem Ředhošť 2x 250 m3 přívodním řadem DN 200 do vodojemu Mšené - lázně 2x 650 m3 (253,70/249,00) a odtud zásobním řadem DN 150 do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje většinu obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně (studny).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   692 699 807 898 865 842
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mšené-lázně mají systém oddílné kanalizace (K-LT.019.1-S.C), do kterého přitékají postupně odpadní vody z obcí Martiněves, Radešín, Charvatce, Vrbice a Podbradec. Materiál kanalizace v obci je převážně z PVC, litina, beton v dimenzi DN 400-250 mm. Odpadní vody jsou svedeny na ČOV. 

   Jde o mechanicko-biologickou čistírnu pro 2 450 EO s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu. Čistírna se skládá z:

   • hrubého předčištění, kam přitékají odpadní vody gravitační kanalizací do regulačního objektu a odtud do objektu mechanického předčištění,
   • biologického čištění, které je řešeno dvěma samostatnými reaktory se společnou denitrifikací,
   • dosazovacím prostorem vybaveným cirkulací kalu pomocí 3 ks mamutek, jenž přečerpávají zahuštěný kal ze dna dosazovacích nádrží do denitrifikační nádrže.

   Projektovaná kapacita ČOV

   ekvivalentní obyvatelé        2 450 obyvatel

   průměrný denní tok            470,3 m3/d= 171 554,84 m3/rok

   CHSK           75 mg/l

   BSK5            15 mg/l

   NL                20 mg/l

   Nc                8 mg/l

   Pc                2 mg/l

   Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je Mšenský potok.

   Případné dešťové vody přitékající kanalizací na ČOV nad kapacitu biologického stupně jsou odlehčovány ještě před ČOV v šachtě před nátokem do regulačního objektu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Plán na připojení sousedních dosud nepřipojených obcí na centrální čerpací stanici a dále na ČOV Mšené-lázně. Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Mšené-lázně PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Mšené-lázně ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory