Mnetěš - CZ042.3506.4211.0257.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mnetěš

  Číslo obce PRVKUK 0257
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0257
  Kód obce 565300
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0257.01 Mnetěš 09739 97390
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mnetěš leží na jih od Roudnice nad Labem, téměř na hranici okresu Litoměřice. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořských výškách 202 - 220 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Severním okrajem obce protéká Vražkovský potok, obcí dvě bezejmenné vodoteče. Svým územím Mnetěš plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Žádný výrazný rozvoj obce se neočekává.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 459 477 543 545 552 558
   přechodně bydlící 60 62 0 0 0 0
   celkem 519 539 543 545 552 558
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   459 477 508 339 449 546
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mnetěš je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010), konkrétně jeho provozní částí Kleneč, která navazuje na horní tlakové pásmo Roudnice nad Labem a zajišťuje vodu pro obce Kleneč, Vražkov a Mnetěš. Toto tlakové pásmo je zásobováno vodojemy Hostěraz nový 2x 2500 m3 (247,80/242,12) a Hostěraz starý 2x 650 m3 (247,72/ 242,81). Do obce je voda přiváděna zásobním řadem přes Kleneč a Vražkov.
   Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Mnetěš se nebude v budoucnosti měnit. Vzhledem k rozvoji obce je třeba zajistit dostatečný tlak v potrubí, již nyní se projevuje ve špičkách nízký tlak.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   335 349 371 507 514 520
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mnetěš je oddílná splašková kanalizace (K-LT.021.6-S.C) z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 napojená na kanalizační systém Vražkova a ČOV Straškov. Součástí kanalizační sítě jsou 2 čerpací stanice, ČSOV Mnetěš a ČSOV Mnetěš- obec. Splaškové odpadní vody jsou odváděny kmenovou stokou DN 300 do kanalizační sítě obce Vražkov, následně do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov.
   Na ČOV je napojeno 93% obyvatel, 7% obyvatel likviduje splašky v bezodtokových jímkách, které vyváží na pole.
   Do roku 2003 byla majitelem kanalizace obec Mnetěš, od roku 2004 SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V obci jsou dvě krátké stoky dešťové kanalizace z betonových trub. Mají nedostatečnou kapacitu. Jedna je zaústěna do rybníka na návsi a druhá do silničního příkopu na okraji obce. Tato kanalizace je obecním majetkem. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků a vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek.
   Předpokládá se rozšíření kanalizační sítě k nové výstavbě z korugovaného PVC DN 300 délky 0,250 km.
   Dále budou tyto odpadní vody odváděny kmenovou stokou do kanalizační sítě obce Vražkov, následně do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Mnětěs PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Mnětěs- obec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory