Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.04 - stav 2022

 1. Obec

  Martiněves

  Číslo obce PRVKUK 0256
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0256
  Kód obce 565253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0256.04 Radešín 13754 137545
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Martiněves - Radešín leží v jižní části litoměřického okresu, u hranic Středočeského kraje. Zástavba je poměrně soustředěná venkovského charakteru v zemědělské oblasti, rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 256 m n.m. Území náleží do povodí řeky Vltavy. Jsou zde 2 vodní nádrže a východně od zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím Radešín částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 227 236 258 232 223 218
   přechodně bydlící 150 150 21 24 24 24
   celkem 377 386 279 256 247 242
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   227 236 253 256 247 242
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Martiněves - Radešín je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.3). Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem vody je úpravna Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Výkon úpravny je 35 l/s. Upravená voda je vedena do čerpací jímky, ze které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10).

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Radešína se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 256 247 242
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Martiněves - Radešíně byla roku 2017 vybudována kanalizační síť. Vybudovala se současně s kanalizační sítí v obcích Martiněves a Radešín, na kanalizační síti se nachází ČSOV Raděšín, z které se splaškové vody čerpají do kanalizačního systému obce Charvatce. Obec Charvatce jsou propojeny pomocí kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené - lázně. V obci se nachází větvená stoková kanalizační síť, skládající se z jedné hlavní větve a 11 větví vedlejších. Celková délka této kanalizační sítě je 5,241 km a je na ní vybudováno 85 revizních šachet. Hlavní stoka je ukončena na čerpací stanici odpadních vod. 

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizační sítě se nebude do roku 2030 měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Radešín PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory