Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.04 - stav 2004

 1. Obec

  Martiněves

  Číslo obce PRVKUK 0256
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0256
  Kód obce 565253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0256.04 Radešín 13754 137545
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Martiněves - Radešín leží v jižní části litoměřického okresu, u hranic Středočeského kraje. Trvale zde žije do 230 obyvatel, je zde 36 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná venkovského charakteru v zemědělské oblasti, rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 256 m n.m. Území náleží do povodí řeky Vltavy. Jsou zde 2 vodní nádrže a východně od zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím Radešín částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 227 236 253 270 - - -
   přechodně bydlící 150 150 150 150 - - -
   celkem 377 386 403 420 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   227 236 253 270 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Martiněves - Radešín je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.3).
   Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves nekvalitní v parametrech SO4.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100% obyvatel.
   Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Radešína se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.
   Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené-lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 267 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Martiněves - Radešíně není v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Martiněves – Radešíně je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační sítě v obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími stanicemi v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené - lázně.
   V obci je navržená větvená stoková kanalizační síť, skládající se z jedné hlavní větve a 11 větví vedlejších. Celková délka této sítě bude 5,273 km (2,335 km – výtlak V3) a bude na ní vybudováno celkem 85 revizních šachet. Hlavní stoka A bude ukončena na čerpací stanici splaškových odpadních vod. Celkem bude možno odkanalizovat výhledově cca 250 EO.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální obce Mšené – lázně nebo ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV_Radešín PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa