Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Martiněves

  Číslo obce PRVKUK 0256
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0256
  Kód obce 565253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0256.02 Charvatce 09201 92011
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Martiněves - Charvatce leží východně od obce Mšené - lázně a jižně od obce Martiněves. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků, jsou zde také bytové jednotky. Charvatce spadají do Podřipska, rozkládají se v nadmořské výšce 250 – 263 m n.m., území náleží do povodí řeky Ohře. Svým územím Charvatce plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírné zvýšení počtu obyvatel. Nová výstavba se plánuje podél komunikace, která spojuje Charvatce a Mšené - lázně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 203 209 214 229 220 215
   přechodně bydlící 78 78 11 12 12 12
   celkem 281 287 225 241 232 227
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   201 207 217 241 232 227
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část Charvatce je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.2). Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem vody je úpravna Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Výkon úpravny je 35 l/s. Upravená voda je vedena do čerpací jímky, ze které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10).

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 241 232 227
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Martiněves - Charvatcích je v současnosti vybudována kanalizační síť, která je propojena pomocí čerpacích stanic s obcemi Martiněves a Radešín. Odtud je voda napojena pomocí kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené-lázně. Nachází se zde větvená stoková kanalizační síť, jejíž součástí je i kanalizační přivaděč končící v poslední šachtě kanalizace v obci Mšené-lázně odkud je voda vedena na místní ČOV. Obec je výškově rozdělena na dvě přirozená povodí, proto zde bylo nutné kanalizaci doplnit o čerpací stanici splaškových vod (ČSOV Charvatce u Martiněvsi) s výtlakem. Úhrnná délka stokové kanalizační sítě je 3,130 km, spolu s 95 revizními šachtami.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizační sítě se do roku 2030 nebude měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Charvatce u Martiněvsi PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 266,0 0,0 2 266,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory