Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.02 - stav 2004

 1. Obec

  Martiněves

  Číslo obce PRVKUK 0256
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0256
  Kód obce 565253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0256.02 Charvatce 09201 92011
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Martiněves - Charvatce leží východně od obce Mšené - lázně a jižně od obce Martiněves. Trvale zde žije do 210 obyvatel, je zde 19 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků, jsou zde také bytové jednotky a ZD Charvatce (rostlinná, živočišná a přidružená výroba, jatka). Charvatce spadají do Podřipska, rozkládají se v nadmořské výšce 250 – 263 m n.m., území náleží do povodí řeky Ohře a je zde koupaliště. Svým územím Charvatce plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírné zvýšení počtu obyvatel. Nová výstavba se plánuje podél komunikace, která spojuje Charvatce a Mšené - lázně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 203 209 219 230 - - -
   přechodně bydlící 78 78 78 78 - - -
   celkem 281 287 297 308 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   201 207 217 228 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část Charvatce je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.2).
   Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves nekvalitní v parametrech SO4.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 99% obyvatel.
   Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Charvatců se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.
   Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené - lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice.
   Pro nemocnici se 125 lůžky a dům důchodců s 200 lůžky je potřeba počítat s přepokládanou potřebou vody a množstvím splaškových vod 88 a 100 m3/den.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 228 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Martiněves - Charvatcích není v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Martiněves - Charvatcích je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační sítě v obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími stanicemi v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené - lázně.
   V obci uvažujeme s vybudováním větevné stokové kanalizační sítě, jejíž součástí bude i kanalizační přivaděč končící v poslední šachtě kanalizace v obci Mšené - lázně. Obec je výškově rozdělena na dvě přirozená povodí, proto bude nutné kanalizaci doplnit o čerpací stanici splaškových odpadních vod s výtlakem. Úhrnná délka stokové kanalizační sítě bude 3,130 km, spolu s 95 revizními šachtami. Celkem je možno uvažovat s odkanalizováním cca 250 EO.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV obce Mšené – Lázně nebo ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Charvatce u Martiněvsi PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa