Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.01 - stav 2004

 1. Obec

  Martiněves

  Číslo obce PRVKUK 0256
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0256
  Kód obce 565253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0256.01 Martiněves 09202 92029
  CZ042.3506.4211.0256.03 Pohořice 40901 409014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Martiněves včetně místní části Pohořice leží jižně od Litoměřic v sousedství obce Mšené - lázně, na pravém břehu Ohře. Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel, s 50 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a panelových domů. Převládá zde funkce bydlení a pouze na okraji obce jsou zemědělské areály s živočišnou výrobou a areál vojenského útvaru. Martiněves spadá do oblasti Podřipska. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 268 m n.m. Obec je bez recipientu, Mšenský potok je vzdálený 1,0 km. Území náleží do povodí řeky Ohře. Nachází se zde požární nádrž, rybník. V obci je koupaliště. Svým územím Martiněves plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 256 268 289 310 - - -
   přechodně bydlící 140 140 140 140 - - -
   celkem 396 408 429 450 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   184 206 246 295 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Martiněves je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.1).
   Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves nekvalitní v parametrech SO4.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 72% obyvatel.
   Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Martiněvsi se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené - lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 018/1 VDJ.LT 018/1 150 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Martiněves b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Martiněves a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 310 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obce Martiněves a místní část Pohořice jsou propojeny. V současnosti zde není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (92%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody z bytových jednotek v Martiněvsi jsou odváděny samostatně do septiku na návsi (8%), přepad septiku je zaústěn do dešťové kanalizace. Septik je tříkomorový, po stavební stránce poměrně v dobrém stavu, ale pravděpodobně není dostatečně čištěn.
   Obcí Martiněves prochází kmenová stoka dešťové kanalizace od areálu vojenského útvaru. Dále vede Pohořicemi podél silnice do Budyně nad Ohří až k Mšenskému potoku za ochranné pásmo vodního zdroje. V Martiněvsi je na ní napojena stoka dešťové kanalizace vedoucí přes náves, kde je do ní napojen odpad z výše zmíněného septiku od bytovek České armády. Kanalizace pochází ze sedmdesátých let a je z betonových trub DN 300 - 600 mm, spád stok se převážně pohybuje od 2 do 4%. Je funkční, v dobrém stavu, nezanesená.
   Dešťová kanalizace na území obce Martiněves je v majetku České armády - správce VUSS Litoměřice. Úsek v délce cca 2,1 km vedený po území Pohořic je v majetku obce - správce OÚ Martiněves. Koncový úsek s vyústěním do potoka je opět majetkem České armády.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Martiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.
   Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační sítě v obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími stanicemi v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené-lázně.
   V rámci studie je doporučeno v obci vybudovat větevnou stokovou kanalizační síť. Vzhledem ke skutečnosti, že obec má dvě přirozená rozvodí bude tato kanalizační síť doplněna jednou čerpací stanicí splaškových odpadních vod a výtlakem. Úhrnná délka kanalizační sítě bude 5,790 km (výtlak V4 – 1,560 km) a bude na ni realizováno 150 revizních šachet. Kmenová stoka C bude ukončena v podzemní čerpací stanici splaškových odpadních vod. Z této čerpací stanice budou splaškové odpadní vody čerpány výtlakem V4 do kanalizačního systému obce Charvatce. Celkem je možno v obci Martiněves uvažovat s odkanalizováním cca 300 EO. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Martiněves PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Martiněves 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa