Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Martiněves

  Číslo obce PRVKUK 0256
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0256
  Kód obce 565253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0256.01 Martiněves 09202 92029
  CZ042.3506.4211.0256.03 Pohořice 40901 409014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Martiněves včetně místní části Pohořice leží jižně od Litoměřic v sousedství obce Mšené - lázně, na pravém břehu Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a panelových domů. Převládá zde funkce bydlení. Na okraji obce jsou bývalé zemědělské areály, které v současné době nemají využití a stále mění majitele. Bývalý areál radiotechnické roty vlastní soukromá firma zabývající se dopravou. Martiněves spadá do oblasti Podřipska. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 268 m n.m. Obec je bez recipientu, Mšenský potok je vzdálený 1,0 km. Území náleží do povodí řeky Ohře. Nachází se zde požární nádrž, rybník. Svým územím Martiněves plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a zároveň do ochranného pásma vodního zdroje Martiněves.. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 256 268 280 291 280 273
   přechodně bydlící 140 140 5 5 5 5
   celkem 396 408 285 296 285 278
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   184 206 246 296 285 278
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Martiněves je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.1). Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem vody je úpravna Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Výkon úpravny je 35 l/s. Upravená voda je vedena přes SK  Libochovice do čerpací jímky, ze které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). 

   Skupinový vodovod Martiněves je propojen s nadřazeným systémem Severočeská vodárenská soustava.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ.LT 018/1 VDJ-MARTINĚVES 150 150 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Martiněves PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Martiněves - mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Martiněves - mimo provoz PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 296 285 278
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obce Martiněves a místní část Pohořice jsou kanalizačně propojeny. Nachází se zde síť, která je napojena pomocí čerpacích stanic na kanalizaci obce Charvatce. Odtud je pomocí kanalizačního přivaděče napojena na v kanalizaci v obci Mšené-lázně a na místní ČOV. Je zde vybudována větvená stoková kanalizační síť. Vzhledem ke skutečnosti, že obec má dvě přirozená povodí, je tato kanalizační síť doplněna jednou čerpací stanicí splaškových vod CSOV Martiněves a výtlakem. Celková délka kanalizační sítě je 5,346 km a nachází se na ni 150 revizních šachet. Kmenová stoka C je ukončena v podzemní ČSOV Martiněves 2. Z této čerpací stanice jsou splaškové odpadní vody čerpány výtlakem V4 do kanalizačního systému obce Charvatce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizační sítě se nebude do roku 2030 měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Martiněves PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Martiněves 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 030,0 0,0 1 030,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory