Libotenice - CZ042.3506.4211.0255.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libotenice

  Číslo obce PRVKUK 0255
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0255
  Kód obce 565172
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0255.01 Libotenice 08337 83372
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libotenice leží uprostřed okresu Litoměřice na levém břehu Labe, mezi Roudnicí nad Labem a Terezínem. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel, s 10 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci jsou zemědělské závody a drobné výrobní provozovny. Jsou zde firmy LIDRA a.s. (dva zemědělské areály pro odchov kuřat a nosnic), soukromá zemědělská firma ing. Škoda, AGROZEL a.s. (dnes bez výroby), FERTIL CS s.r.o. (kompostárna) a Mechanizační středisko. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 158 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, východně od obce protéká řeka Labe, severně místní vodoteč a obcí protéká Libotenická strouha. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 400 401 404 408 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 440 441 444 448 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   375 377 382 388 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Libotenice jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Roudnice (OZ-SK.LT.010.25) a to z II. tlakového pásma vodovodní sítě v Roudnici nad Labem. Z vodojemů II. tl. pásma Slavín 750 m3 + 1000 m3 je zásobováno II. tl. pásmo vodovodu Roudnice nad Labem a obce Podlusky, Chvalín, Nové Dvory, Židovice, Hrobce, Rohatce, Libotenice, výhledově se plánuje napojení obce Oleško.
   Obec Libotenice náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Slavín 750 m3 (219,33/215,62) + 1000 m3 (221,02/216,02) a voda je do rozvodné sítě v obci dodávána přes Roudnici nad Labem, Podlusky, Židovice a Hrobce. Z Hrobců do Libotenic vede přes vodoměrnou šachtu zásobní řad PVC 150. Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 94%.
   Vodovod je v majetku obce Libotenice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Libotenic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   356 357 404 408 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Začátkem devadesátých let byla v celé obci vybudována splašková kanalizace (K-LT.016-S.C) a ČOV. Gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300. Spád ve většině úseků se pohybuje mezi 0,6 - 0,9%, nejmenší spád je v krátkém úseku 0,5%. Z části obce jsou splaškové vody přivedeny do čerpací jímky odkud se přečerpávají výtlačným řadem z litinových trub DN 100 do gravitační kanalizace. Štola, splašková kanalizace i ČOV jsou majetkem obce Libotenice. Splaškovou kanalizaci a ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Výstavba stávající kanalizační sítě a ČOV byla prováděna v akci „Z“ a úroveň provedení odpovídá tomuto neodbornému způsobu výstavby.
   Na splaškovou kanalizaci je dnes napojeno cca 89% obyvatel. Ostatní odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV v Roudnici nad Labem do vzdálenosti cca 6,5 km (11%). Splaškové vody z drůbežárny jsou odváženy na vlastní ČOV areálu drůbežářských závodů.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Libotenice do recipientu Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ v Roudnici nad Labem, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 15.1.2004, pod čj. 1848/2004/ŽP/J-7
   Platnost rozhodnutí do 12/2005
   Q = 25 000 m3/r
   CHSK = 125 mg/l
   BSK5 = 30 mg/l
   NL = 35 mg/l

   Projektované parametry:
   893 EO
   Q = 2,20 l/s = 69 375 m3/rok
   Přítok:        BSK5 = 282 mg/l
       NL = 268 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 50 mg/l
       NL = 40 mg/l

   Skutečné parametry:
   168 EO
   Q = 0,50 l/s = 15 555 m3/r
   Přítok:        CHSK = 607 mg/l
           BSK5 = 233 mg/l
           NL = 266 mg/l
   Odtok:        CHSK = 62 mg/l
       BSK5 = 13 mg/l
       NL = 17 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 190 m3/den a BSK5 = 50,9 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. Stupeň stabilizace kalu je odvislý od zatěžování aktivační části a provozních podmínek.
   Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění, v němž jsou umístěny jemné ručně stírané česle. Současně slouží i jako lapák písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny. Základním funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění, je jednotka MČOV VHS III, jejíž jediná nádrž je rozdělena vestavbou na prostor aktivační a dosazovací. K provzdušňování aktivační směsi je použit aerační válec.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu, vystrojenou Thomsonovým měrným přepadem, do Labe.
   K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo o obsahu 100 m3. Kal do kalového sila je z MČOV čerpán čerpadlem. Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k odvodnění na jinou čistírnu nebo vypouštěn k vysušení na kalová pole.
   Obcí je vedena štola převádějící dešťové vody z Libotenické strouhy do Labe. Byla vybudována ještě v období Rakouska-Uherska. Na území obce jsou do ní zaústěny dešťové vpusti . Dále byla v obci vybudována v osmdesátých letech dešťová kanalizace DN 500 délky 300 m s trativodem, odvádějící dešťové vody od bytovek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Libotenice je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizace z plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,420 km, čímž bude odkanalizována celá obec.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 016/1/K Libotenice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 016/1 CSOV Libotenice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Libotenice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa