Libotenice - CZ042.3506.4211.0255.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libotenice

  Číslo obce PRVKUK 0255
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0255
  Kód obce 565172
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0255.01 Libotenice 08337 83372
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libotenice leží uprostřed okresu Litoměřice na levém břehu Labe, mezi Roudnicí nad Labem a Terezínem. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci jsou zemědělské závody a drobné výrobní provozovny. Jsou zde firmy LIDRA a.s. (dva zemědělské areály pro odchov kuřat a nosnic), soukromá zemědělská firma ing. Škoda, AGROZEL a.s. (dnes bez výroby), FERTIL CS s.r.o. (kompostárna) a Mechanizační středisko. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 158 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, východně od obce protéká řeka Labe, severně místní vodoteč a obcí protéká Libotenická strouha. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 400 401 428 411 395 385
   přechodně bydlící 40 40 0 0 0 0
   celkem 440 441 428 411 395 385
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   375 377 382 267 320 365
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Libotenice jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Roudnice (OZ-SK.LT.010.25) konkrétně spadá do tlakového pásma Roudnice nad Labem I., do kterého je pitná voda dováděna z VDJ Hostěraz novy (2x 2500 m3) a VDJ Hostěraz starý (1300 m3) voda je do rozvodné sítě v obci dodávána přes Roudnici nad Labem, Podlusky, Židovice a Hrobce. Z Hrobců do Libotenic vede přes vodoměrnou šachtu zásobní řad PVC 150. V Podluskách je zároveň na přiváděcím řadu vedoucí do obcí umístěn redukční ventil.

   Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území.

   Vodovod je v majetku obce Libotenice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Libotenic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   356 357 404 366 352 343
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Začátkem devadesátých let byla v celé obci vybudována splašková kanalizace (K-LT.016-S.C) a ČOV. Gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300. Spád ve většině úseků se pohybuje mezi 0,6 - 0,9%, nejmenší spád je v krátkém úseku 0,5%. Z části obce jsou splaškové vody přivedeny do čerpací jímky odkud se přečerpávají výtlačným řadem z litinových trub DN 100 do gravitační kanalizace. Štola, splašková kanalizace i ČOV jsou v majetku SVS a.s. Splaškovou kanalizaci a ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Výstavba stávající kanalizační sítě a ČOV byla prováděna v akci „Z“ a úroveň provedení odpovídá tomuto neodbornému způsobu výstavby.
   Na splaškovou kanalizaci je dnes napojeno cca 89% obyvatel. Ostatní odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice (11%). Splaškové vody z drůbežárny jsou odváženy na vlastní ČOV areálu drůbežářských závodů.

   Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s vybudovanou mechanickou částí (hrubé předčištění tvoří ručně stírané česle a lapák písku), biologickou částí a kalovým hospodářstvím (kalojem a 2 kalová pole).

   Projektované parametry:

   893 EO

   Q = 2,20 l/s = 69 375 m3/rok

   Přítok: BSK5 = 282 mg/l

   NL = 268 mg/l

   Odtok: BSK5 = 50 mg/l

   NL = 40 mg/l


   Obcí je vedena štola převádějící dešťové vody z Libotenické strouhy do Labe. Byla vybudována ještě v období Rakouska-Uherska. Na území obce jsou do ní zaústěny dešťové vpusti . Dále byla v obci vybudována v osmdesátých letech dešťová kanalizace DN 500 délky 300 m s trativodem, odvádějící dešťové vody od bytovek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 016/1/K ČOV Libotenice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 016/1 CSOV Libotenice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Libotenice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory