Libkovice pod Řípem - CZ042.3506.4211.0254.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libkovice pod Řípem

  Číslo obce PRVKUK 0254
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0254
  Kód obce 565148
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0254.01 Libkovice pod Řípem 08297 82970
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libkovice pod Řípem se nachází v jižní části okresu Litoměřice, nazývané Podřipsko, na západní hranici litoměřického okresu. Jedná se o obec okolo 490 trvale žijících obyvatel, s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Nachází se zde Podřipská zemědělská společnost s.r.o. se 45 zaměstnanci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v přírodním prostředí Podřipska. S Kostomlaty vzdálenými 300 m od Libkovic a mírným nárůstem obyvatel vzniká sídlo kolem 1000 obyvatel (společná výstavba vodovodu a kanalizace). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 212 – 250 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, je zde místní rybník. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a je v pásmu NKP hory Říp. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný narůst počtu obyvatel. Je plánována výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 488 504 532 560 - - -
   přechodně bydlící 60 57 53 50 - - -
   celkem 548 561 585 610 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   114 198 351 549 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Libkovice pod Řípem jsou připojeny na skupinový vodovod Bechlín (SK-LT.013.4) výtlačným řadem PVC 150 z vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) do věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem 200 m3 (272,00/266,50) s vodovodní sítí v celé obci. Obec je zásobena přes Kostomlaty pod Řípem z věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj pro skupinový vodovod Bechlín nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Na vodovod je připojeno 23% obyvatel, zbytek obyvatel je zásobován pitnou vodou individuelně pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Převážně je množství vody ovlivněno množstvím srážek a kvalita vody je nevyhovující.
   Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci je užitkový vodovod z roku 1992, který zásobuje firmu Podřipská a.s., firmu M+P a 6% obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z HDPE délky 5,200 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   210 217 229 504 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Libkovice pod Řípem je oddílná splašková kanalizace (K-LT.011.3-S.C) s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Horní Beřkovice. Na kanalizaci jsou dvě čerpací stanice. Splaškové vody jsou výtlakem dopravovány do kanalizačního systému obce Kostomlaty pod Řípem a odtud dále čerpány na ČOV Horní Beřkovice. V současné době je na kanalizaci a ČOV napojeno 43% obyvatel a na bezodtokové jímky je napojeno 57% obyvatel. Jímky jsou vyváženy na ČOV Horní Beřkovice do vzdálenosti 3 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu je nutno zajistit větší procento obyvatel napojených na kanalizaci a řešit postupné vyřazování bezodtokových jímek z provozu.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 011/4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 011/5 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa