Libkovice pod Řípem - CZ042.3506.4211.0254.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libkovice pod Řípem

  Číslo obce PRVKUK 0254
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0254
  Kód obce 565148
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0254.01 Libkovice pod Řípem 08297 82970
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libkovice pod Řípem se nachází v jižní části okresu Litoměřice, nazývané Podřipsko, na západní hranici litoměřického okresu. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v přírodním prostředí Podřipska. S Kostomlaty vzdálenými 300 m od Libkovic a mírným nárůstem obyvatel vzniká sídlo kolem 1000 obyvatel (společná výstavba vodovodu a kanalizace). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 212 – 250 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, je zde místní rybník. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a je v pásmu NKP hory Říp. Předpokládá se výstavba 5 rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 488 504 553 538 541 544
   přechodně bydlící 60 57 34 40 40 40
   celkem 548 561 587 578 581 584
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 198 351 309 428 533
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V rámci investiční akce SVS došlo k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho byla obec připojena na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešov. Současně s tím byl vybudován nový vodovodní řád, vedený pod řekou Labe, který propojil obce na levém břehu s rozvodnou sítí města Štětí na pravém břehu. Libkovice pod Řípem jsou připojeny na skupinový vodovod Bechlín (SK-LT.013.4) výtlačným řadem PVC 150 z vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) do věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem 200 m3 (272,00/266,50) s vodovodní sítí v celé obci. Obec je zásobena přes Kostomlaty pod Řípem z věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem. Na vodovod je připojena většina obyvatel, zbytek obyvatel je zásobován pitnou vodou individuelně pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Převážně je množství vody ovlivněno množstvím srážek a kvalita vody je nevyhovující.

   Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci je užitkový vodovod z roku 1992, který zásobuje firmu Podřipská a.s., firmu M+P.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Záměr o rozšíření vodovodu k parcelám č.124/1, 124/5 a 124/7.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   210 217 229 480 483 485
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Libkovice pod Řípem je oddílná splašková kanalizace (K-LT.011.3-S.C) s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Horní Beřkovice. Na kanalizaci jsou dvě čerpací stanice. Splaškové vody jsou výtlakem dopravovány do kanalizačního systému obce Kostomlaty pod Řípem a odtud dále čerpány na ČOV Horní Beřkovice. V současné době je na kanalizaci a ČOV napojeno 83% obyvatel a na bezodtokové jímky je napojeno 17% obyvatel. Jímky jsou vyváženy na ČOV Litoměřice nebo na ČOV Roudnice nad Labem.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Záměr o rozšíření kanalizace k parcelám č.124/1, 124/5 a 124/7.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Libkovice por Řípem- výtl PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Libkovice por Řípem- obec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  309,0 0,0 309,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory