Jílové - CZ042.3502.4202.0025.02 - stav 2004

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.02 Kamenec 30998 309982
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Kamenec leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 310,00 – 380,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, bydlení individuální. Východním okrajem obce protéká místní potok, který ústí do Jílovského potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 203 203 203 203 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 218 218 218 218 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   203 203 203 203 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kamenec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/8). Odbočkou z přivaděče SK Děčín je voda přiváděna do VDJ Kamenec 30 m3 (406,70/404,70 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce. Místní prameniště Kamenec se v současné době nevyužívá – pouze v případě poruchy. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť v Kamenci je ze staršího litinového potrubí a vyžaduje postupnou rekonstrukci téměř všech rozvodných řadů. Do roku 2015 se navrhuje rekonstrukce pro cca 50% sítí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/43 1000 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 40 40 203 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kamenci je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.014-S.C) s čištěním odpadních vod na ČOV Libouchec, okres Ústí n.L. (2400 EO) – 20% obyvatel. Zbývající část obyvatel je odkanalizována do septiků s odtokem do vodoteče nebo vsakováním – 49% obyvatel a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (10 km) – 31% obyvatel.
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 60%. Část je odváděna dešťovou kanalizací ve správě obce – 40%.
   Majitelem splaškové i dešťové kanalizace v Kamenci je město Jílové a provozovatelem splaškové kanalizační sítě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizace je nová a navržena na téměř celou část zastavěného území. S rozšiřováním kanalizační sítě se neuvažuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  598,0 0,0 598,0

  Mapa