Jílové - CZ042.3502.4202.0025.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.02 Kamenec 30998 309982
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Kamenec leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 310,00 – 380,00 m n.m. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, bydlení individuální. Východním okrajem obce protéká místní potok, který ústí do Jílovského potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 203 203 134 203 204 206
   přechodně bydlící 15 15 36 15 15 15
   celkem 218 218 170 218 219 221
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   203 203 203 218 219 221
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kamenec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Chvojno (UL.023) přesněji z ÚV Ostrov. Odbočkou z přivaděče do VDJ Kamenec 30 m3 (406,70/404,70 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce. Místní prameniště Kamenec se v současné době nevyužívá – pouze v případě poruchy. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Jílové- Kamenec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Modrá VDJ Modrá 60 60 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 40 40 218 219 221
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kamenci je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.014-S.C) s čištěním odpadních vod na ČOV Libouchec, okres Ústí n.L. (2400 EO).
   Majitelem splaškové kanalizace v Kamenci je město SVS a.s. a provozovatelem splaškové kanalizační sítě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizace je nová a navržena na téměř celou část zastavěného území. S rozšiřováním kanalizační sítě se neuvažuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 085,0 0,0 2 085,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory