Kyškovice - CZ042.3506.4211.0253.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kyškovice

  Číslo obce PRVKUK 0253
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0253
  Kód obce 565091
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0253.01 Kyškovice 07874 78743
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kyškovice leží severně od Roudnice nad Labem, na pravém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (CHMELAŘ – Lounky, velkokapacitní kravín). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 151 – 196 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které protéká cca 100 m východně. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Výraznější nárůst obyvatel se předpokládá během 10-15 let, a to novou zástavbou. Jedná se přibližně o nárůst 100-150 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 251 251 285 273 268 266
   přechodně bydlící 260 260 70 82 82 82
   celkem 511 511 355 355 350 348
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   240 240 240 284 279 277
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kyškovice je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK.LT.012.18). Ovšem vzhledem umístění zástavby na rozhraní skupinového vodovodu Roudnice nad Labem a skupinového vodovodu Obrtka je sídlo na oba tyto systémy napojeno. Provozně se však využívá pouze zásobení ze skupinového vodovodu Obrtka připojením na vodovod z Brzánek a vodovod náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60). Z vodojemu Markus vede zásobní řad PVC 200 do Mastířovic, Vetlé, dále vede řad PVC 150 do Brzánek a z Brzánek řad PVC 100 do Kyškovic.
   Ze strany skupinového vodovodu Roudnice nad Labem je na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do vodojemů skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) vysazená samostatná odbočka pro obec Vědomice a zásobní řad pokračuje do Kyškovic. Systém je uzavřen pomocí armaturního šoupěte a je nyní nefunkční.
    Místní zásobní síť v obci Kyškovice je v majetku i ve správě obce Kyškovice a pitnou vodu si obec kupuje od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje většinu obyvatel.

   Situace vodovodního řádu se nachází na adrese: www.gobec.cz/kyskovice

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

   Obec plánuje vybudovat vlastní kapacitní vodojem se stávajícím podzemním zdrojem pitné vody. Na projektový záměr obce bylo již vydáno územní a stavební povolení. Projekt uvažuje se zachováním stávajícího přivaděče, který bude opatřen uzávěrem ve stávající šachtě, pro případ zásobování obce v případě nouze.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh VDJ.LT 012/13 VDJ-Kyškovice 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD.LT 012/7 Kyškovice studna - odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   251 251 251 273 268 266
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V celé obci Kyškovice byla ve třech etapách postupně vybudována splašková kanalizační síť (K-LT.042-S.C) s vlastní čistírnou odpadních vod. Nejstarší část kanalizace byla stavěna z eternitových trub DN 300 a DN 400 v letech 1974 - 75, další pak z PVC trub DN 300 v letech 1988 - 89 a zbývající část z PVC trub DN 300 v letech 1991 - 92. Kanalizace i čistírna je v majetku obce Kyškovice, která ji rovněž sama provozuje a je plně funkční.

   Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod vydal Odbor ŽP Roudnice nad Labem pod č. j. č.j.OŽP/26199/2009/J-50.

   Q = 2 l/s = 15 800 m3/r

   Kapacita ČOV:

   • 305 EO
   • BSK5 18,3 kg/den
   • Q= 51 m3/den

   Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění v němž jsou umístěny jemné ručně sbírané česle. Současně slouží i jako lapák písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny, který tvoří čistírenská jednotka sestávající z aktivačního a dosazovacího prostoru umístěných do jediné nádrže. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje aerační válec.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Labe.
   Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojeno 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu. Ve středu obce je vybudováno 230 m dešťové stoky DN 300 z potrubí PVC. 

   Situace kanalizačního řádu se nachází na adrese: www.gobec.cz/kyskovice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí od trvale žijících obyvatel v obci Kyškovice je vyhovující.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.
   S ohledem na použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 042/1/K ČOV KYŠKOVICE PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 320,0 1 620,0 6 940,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory