Krabčice - CZ042.3506.4211.0252.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Krabčice

  Číslo obce PRVKUK 0252
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0252
  Kód obce 565067
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0252.03 Vesce 07215 72150
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krabčice - Vesce leží na jižním okraji města Roudnice nad Labem těsně u Krabčic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobným zemědělstvím. Obec Vesce se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 232 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Zástavbou protéká místní potok a je zde vodní nádrž. Na území Vesců se nachází národní kulturní památka hora Říp, dále celé náleží do CHOPAV Severočeská křída a prochází zde ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 63 73 60 58 55 54
   přechodně bydlící 12 12 8 8 8 8
   celkem 75 85 68 66 63 62
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   37 46 65 66 63 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Krabčice - Vesce je zásobována ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.7).
   Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Záhořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06) a do vodojemu Vesce 30 m3 (263,72/261,76). Z vodojemu Vesce je přívodním řadem LT 80 zásobována obec Vesce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje. Vodovod pro Krabčice , Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vesců se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 14 19 45 43 42
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. Ve Vescích se jedná o splaškovou kanalizaci (K-LT.013.5-S.C), která gravitačně odvádí odpadní vody do ČSOV Vesce pod Řípem. Odpadní vody jsou dále přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice nad Labem.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Ve Vescích je na kanalizaci s přečerpáváním na kanalizační systém Roudnice nad Labem a čištěním na ČOV Roudnice nad Labem napojeno 77% obyvatel. Zbytek obyvatel je napojen na septiky, které odtékají do vodoteče nebo na bezodtokové jímky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizace se nebude v budoucnu měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Vesce pod Řípem 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory