Krabčice - CZ042.3506.4211.0252.03 - stav 2004

 1. Obec

  Krabčice

  Číslo obce PRVKUK 0252
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0252
  Kód obce 565067
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0252.03 Vesce 07215 72150
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krabčice - Vesce leží na jižním okraji města Roudnice nad Labem těsně u Krabčic. Trvale zde žije do 70 obyvatel, jsou zde 3 objekty využívané pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobným zemědělstvím. Obec Vesce se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 232 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Zástavbou protéká místní potok a je zde vodní nádrž. Na území Vesců se nachází národní kulturní památka hora Říp, dále celé náleží do CHOPAV Severočeská křída a prochází zde ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 63 73 91 110 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 75 85 103 122 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   37 46 65 89 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Krabčice - Vesce je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.7).
   Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Záhořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06) a do vodojemu Vesce 30 m3 (263,72/261,76). Z vodojemu Vesce je přívodním řadem LT 80 zásobována obec Vesce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje cca 59% obyvatel. Vodovod pro Krabčice , Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vesců se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   12 14 19 99 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. Ve Vescích se jedná o splaškovou kanalizaci (K-LT.013.5-S.C), která gravitačně odvádí odpadní vody do čerpací jímky odpadních vod ve Vescích. Odpadní vody jsou dále přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice nad Labem.
   Kanalizační síť obce Vesce je vybudovaná z PVC trub DN 150 - 315.
   Kanalizace je v majetku obce Krabčice a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Ve Vescích je na kanalizaci s přečerpáváním na kanalizační systém Roudnice nad Labem a čištěním na ČOV Roudnice nad Labem napojeno 19% obyvatel. Zbytek obyvatel je napojen na septiky, které odtékají do vodoteče (20%) nebo na bezodtokové jímky, ze kterých se splaškové vody vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (61%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Vesce pod Řípem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  643,0 208,0 851,0

  Mapa