Krabčice - CZ042.3506.4211.0252.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krabčice

  Číslo obce PRVKUK 0252
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0252
  Kód obce 565067
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0252.02 Rovné 07214 72141
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krabčice - Rovné leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Podřipsko se sídlem v Bechlíně, firma AGRO Měřín – chov jelenů. V Rovném jsou dále drobné průmyslové provozovny a sklady (firma SENGOR, BELUS+, atd.). Rovné se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 280 m n.m. a je zde vodní nádrž. V katastrálním území Rovné se nachází národní kulturní památka hora Říp, dále plně náleží do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 1. stupně a do vnitřního ochranného pásma 2. stupně studny Rovné, která se však v současnosti nevyužívá. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Zástavba obce Krabčice a místní části obce Krabčice - Rovné tvoří jeden celek a trvale zde žije kolem 860 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 444 445 455 437 421 410
   přechodně bydlící 40 40 9 9 9 9
   celkem 484 485 464 446 430 419
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   404 409 417 446 430 419
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Krabčice - Rovné je zásobována ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.6 ).
   Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Záhořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06).
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 91% obyvatel. Vodovod pro Krabčice, Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/7 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/8 300 300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   81 82 82 446 430 419
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obecní části Rovné pod Řípem je vybudována oddílná kanalizační síť (K-LT.013.4-S.C) z materiálu PVC v profilech 200 a 300 mm. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny na čerpací stanici Vesce pod Řípem. Odpadní vody jsou dále přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice.

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu. V obci je pouze jedna stoka dešťové kanalizace, sloužící zároveň jako odtok z rybníčku na návsi. Zaústěna je do strouhy, která ústí do Čepele. Její stáří se nepodařilo zjistit. Je v dobrém stavu, vyhovujícího spádu, téměř nezanesená. Patří do majetku obce Krabčice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizace není v plánu v budoucnu měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 200,0 0,0 10 200,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory