Krabčice - CZ042.3506.4211.0252.02 - stav 2004

 1. Obec

  Krabčice

  Číslo obce PRVKUK 0252
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0252
  Kód obce 565067
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0252.02 Rovné 07214 72141
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krabčice - Rovné leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 450 obyvatel a je zde 10 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Podřipsko se sídlem v Bechlíně, firma AGRO Měřín – chov jelenů. V Rovném jsou dále drobné průmyslové provozovny a sklady (firma SENGOR, BELUS+, atd.). Rovné se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 280 m n.m. a je zde vodní nádrž. V katastrálním území Rovné se nachází národní kulturní památka hora Říp, dále plně náleží do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 1. stupně a do vnitřního ochranného pásma 2. stupně studny Rovné, která se však v současnosti nevyužívá. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Zástavba obce Krabčice a místní části obce Krabčice - Rovné tvoří jeden celek a trvale zde žije kolem 860 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 444 445 447 450 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 484 485 487 490 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   404 409 417 428 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Krabčice - Rovné je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.6 ).
   Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Záhořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06).
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 91% obyvatel. Vodovod pro Krabčice, Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Rovného se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/9 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 010/7 30 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 010/8 300 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roudnice nad Labem ZD.LT 010/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roudnice nad Labem ZD.LT 010/10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   81 82 82 405 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. V Rovném se jedná o splaškovou kanalizaci (K-LT.013.4-S.C), která gravitačně odvádí odpadní vody do čerpací jímky odpadních vod ve Vescích. Odpadní vody jsou dále přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice.
   Kanalizační síť obce Rovné je vybudovaná z PVC trub DN 150-300. Kanalizace je v majetku obce Krabčice a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Na kanalizaci je napojeno 18% obyvatel místní části Rovné. Zbývající odpadní vody jsou zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (17%) nebo se vsakují do terénu (23%), dále v bezodtokových jímkách (42%), odtud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu. V obci je pouze jedna stoka dešťové kanalizace, sloužící zároveň jako odtok z rybníčku na návsi. Zaústěna je do strouhy, která ústí do Čepele. Její stáří se nepodařilo zjistit. Je v dobrém stavu, vyhovujícího spádu, téměř nezanesená. Patří do majetku obce Krabčice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa