Krabčice - CZ042.3506.4211.0252.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krabčice

  Číslo obce PRVKUK 0252
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0252
  Kód obce 565067
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0252.01 Krabčice 07213 72133
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krabčice leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 410 trvale žijících obyvatel, se 7 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Podřipsko se sídlem v Bechlíně, které má v Krabčicích zemědělské pozemky a zemědělský areál s kravínem (350 ks), s odchovnou telat (150 ks), s odchovnou jalovic (50 ks), s výkrmnou kuřat (24000 ks), sklady, dílny, atd. V obci jsou dále drobné průmyslové provozovny a domov důchodců se 150 lůžky. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 271 m n.m a je zde vodní nádrž. Na území obce se nachází národní kulturní památka hora Říp, obec dále plně náleží do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Zástavba v obci Krabčice a v místní části obce Krabčice – Rovné tvoří jeden celek a trvale zde žije kolem 860 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 403 421 373 358 345 336
   přechodně bydlící 28 33 33 38 38 38
   celkem 431 454 406 396 383 374
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   366 386 420 396 383 374
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krabčice je zásobována ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.5). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do vodojemu Říp 2 x 150 m3 (294,54/291,06).
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 91% obyvatel. Vodovod pro Krabčice, Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Krabčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/5 CS.LT 010/5 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/5 Hostěraz - nový 5000 5000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/4 VDJ-HOSTĚRAZ -ST. 1300 1300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 82 88 287 278 287
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. V Krabčicích se jedná o jednotnou kanalizaci (K-LT.013.3-J.C), která gravitačně odvádí odpadní vody do čerpací jímky odpadních vod ve Vescích. Odpadní vody jsou dále přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice nad Labem. Navržený kanalizační systém byl postupně budován od roku 1976. Všechny stoky jsou v dobrém stavu, mají mírný (převážně 0,5 - 0,7%), ale vyhovující spád.
   Kanalizační síť obce Krabčice je vybudovaná z PVC, kameninových a betonových hrdlových trub DN 150 - 600. Kanalizace je v majetku  SVS a.s. a částečně obce Krabčice a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   V Krabčicích je na kanalizaci napojeno 80% obyvatel. Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do kanalizace (5%) nebo vsakují se do terénu (5%), dále v bezodtokových jímkách (10%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a vsakují do terénu. Pouze v oblasti nové výstavby 29 rodinných domů (návrší Kluk) je v souběhu se splaškovou kanalizací ještě položena dešťová kanalizace, která je zaústěna do Čepele.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 389,0 0,0 5 389,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory