Kostomlaty pod Řípem - CZ042.3506.4211.0251.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kostomlaty pod Řípem

  Číslo obce PRVKUK 0251
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0251
  Kód obce 565059
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0251.01 Kostomlaty pod Řípem 07067 70670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kostomlaty pod Řípem leží v jižní části okresu, jihovýchodně od Roudnice nad Labem u úpatí hory Říp. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (Podřipská zemědělská společnost - prvovýroba). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 – 226 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká občasná vodoteč, jsou zde závlahové trubní řady a meliorační kanály. V obci se nachází rybník. Svým územím zasahují Kostomlaty pod Řípem do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

   Byl zaznamenán pokles hladiny vody v některých soukromých studnách.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 407 416 462 422 449 469
   přechodně bydlící 90 90 46 54 54 54
   celkem 497 506 508 476 503 523
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   299 325 371 279 366 445
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V rámci investiční akce SVS došlo k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho byla obec připojena na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešov. Současně s tím byl vybudován nový vodovodní řád, vedený pod řekou Labe, který propojil obce na levém břehu s rozvodnou sítí města Štětí na pravém břehu. Kostomlaty pod Řípem jsou připojeny na skupinový vodovod Bechlín (SK-LT.013.5) výtlačným řadem PVC 150 z vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) do věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem 200 m3 (272,00/266,50) s vodovodní sítí v celé obci. Vodovod je v majetku  Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z HDPE délky 5,200 km.

   V současné době je zpracována projektová dokumentace na prodloužení vodovodního řadu v západní části obce.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kostomlaty pod Řípem předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ.LT 013/3 Kostomlaty pod Řípem 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   142 146 389 433 458 477
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kostomlaty pod Řípem je splašková kanalizace (K-LT.011.2-S.C) zakončená na ČOV Horní Beřkovice, na kterou je napojeno 91% obyvatel. Součástí kanalizační sítě jsou 2 čerpací stanice, ČSOV Kostomlaty- výtlak a ČSOV Kostomlaty- U hřiště. Do kanalizační sítě obce jsou čerpány splaškové odpadní vody z obce Libkovice pod Řípem, které jsou dále společně se splaškovými vodami z Kostomlat pod Řípem odvedeny do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 do kanalizační sítě obce Horní Beřkovice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Horní Beřkovice. Kanalizace je majetkem Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách 9% odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice. 
   V obci je dešťová kanalizace, která má zaústění do odtoku z rybníka. Pochází pravděpodobně ze šedesátých let. Je téměř bez šachet, má mírný spád a je silně zanesená. Dešťová kanalizace je majetkem obce Kostomlaty pod Řípem. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je nutné zajistit vyšší procento obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek. 

   Projekt na návrh prodloužení splaškové kanalizace v západní části obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kostomlaty- U hřiště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kostomlaty- výtlak PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 652,0 6 339,0 15 991,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory