Kostomlaty pod Řípem - CZ042.3506.4211.0251.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kostomlaty pod Řípem

  Číslo obce PRVKUK 0251
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0251
  Kód obce 565059
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0251.01 Kostomlaty pod Řípem 07067 70670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kostomlaty pod Řípem leží v jižní části okresu, jihovýchodně od Roudnice nad Labem u úpatí hory Říp. Jedná se o obec do 410 trvale žijících obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (Podřipská zemědělská společnost - prvovýroba). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 – 226 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká občasná vodoteč, jsou zde závlahové trubní řady a meliorační kanály. V obci se nachází rybník. Svým územím zasahují Kostomlaty pod Řípem do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 407 416 433 450 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 497 506 523 540 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   299 325 371 428 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kostomlaty pod Řípem jsou připojeny na skupinový vodovod Bechlín (SK-LT.013.5) výtlačným řadem PVC 150 z vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) do věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem 200 m3 (272,00/266,50) s vodovodní sítí v celé obci. Na vodovod je napojeno 73% obyvatel. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj pro skupinový vodovod Bechlín nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vodovod je v majetku obce Kostomlaty pod Řípem a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z HDPE délky 5,200 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 013/3 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   142 146 389 406 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kostomlaty pod Řípem je splašková kanalizace (K-LT.011.2-S.C) zakončená na ČOV Horní Beřkovice, na kterou je napojeno 35% obyvatel. Součástí kanalizační sítě jsou 2 čerpací stanice. Do kanalizační sítě obce jsou čerpány splaškové odpadní vody z obce Libkovice pod Řípem, které jsou dále společně se splaškovými vodami z Kostomlat pod Řípem odvedeny do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 do kanalizační sítě obce Horní Beřkovice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Horní Beřkovice. Kanalizace je majetkem obce Kostomlaty pod Řípem a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (52%), odkud se vyvážely na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (13%), přepady ze septiků se vsakují do terénu.
   V obci je dešťová kanalizace, která má zaústění do odtoku z rybníka. Pochází pravděpodobně ze šedesátých let. Je téměř bez šachet, má mírný spád a je silně zanesená. Dešťová kanalizace je majetkem obce Kostomlaty pod Řípem. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je nutné zajistit vyšší procento obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT011/3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT011/2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa