Kleneč - CZ042.3506.4211.0250.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kleneč

  Číslo obce PRVKUK 0250
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0250
  Kód obce 565032
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0250.01 Kleneč 06608 66087
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kleneč leží jižně od Roudnice nad Labem u úpatí hory Říp. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Vražkov). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 192 – 205 m n.m., zástavbou protéká potok Čepel a je zde požární nádrž a rybník. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 2. stupně podzemních vodních zdrojů pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Z Klenče se stává předměstí Roudnice nad Labem. Byl zaznamenán úbytek vody ve studních.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 398 421 464 490 532 563
   přechodně bydlící 70 70 76 89 72 60
   celkem 468 491 540 579 604 623
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   398 421 460 534 576 607
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kleneč je zásobována ze skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Zahořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81).
   Obec Kleneč je připojena na skupinový vodovod přívodním řadem LT 150 z rozvodné sítě v Roudnici nad Labem. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Část vodovodu je v majetku a provozu obce Kleneč, v roce 2021 se předpokládá předání do majetku SVS a.s. a provozu SČVK a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Kleneč se nebude v budoucnosti měnit.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kleneč předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 421 458 484
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je oddílná gravitační kanalizace s přečerpáváním. Gravitační kanalizace je z materiálu PVC 250 mm. V jihovýchodní části obce jsou odpadní vody svedeny do ČSOV Kleneč. Odtud jsou odpadní vody čerpány do gravitačního systému, do kterého jsou přičerpávány odpadní vody ještě ze tří čerpacích stanic v severozápadní části obce. Tento gravitační systém je zaústěn do poslední čerpací stanice. Ta odvádí vody výtlakem PVC 100 mm do kanalizačního systému Roudnice nad Labem. Do gravitační kanalizace je zaústěno 110 m kanalizace PVC 250 mm a část kanalizace Kleneč - horní. V současnosti je na kanalizační síť napojeno 86% obyvatel.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem SČVK a.s., pouze ČSOV Kleneč 4 a její výtlak jsou v majetku a provozu obce, v roce 2021 by mělo jít k předání majetku SVS a.s. a provozu SČVK a.s.

   V obci je několik stok dešťové kanalizace (4 samostatné stoky s vyústěním do potoka), do kterých jsou zaústěny i přepady od septiků. Stoky jsou různého stáří, nejstarší pochází pravděpodobně z první republiky. Jsou převážně z betonových trub DN 300 - 600, v horším stavu, částečně zanesené. Několik šachet je poškozených. Odpadní vody z kanalizace jsou vypouštěny bez čištění do Čepele.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizace se nebude do roku 2030 měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kleneč 3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kleneč 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kleneč 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kleneč PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 478,0 0,0 10 478,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory