Kleneč - CZ042.3506.4211.0250.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kleneč

  Číslo obce PRVKUK 0250
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0250
  Kód obce 565032
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0250.01 Kleneč 06608 66087
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kleneč leží jižně od Roudnice nad Labem u úpatí hory Říp. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel, s 30 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Vražkov). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 192 – 205 m n.m., zástavbou protéká potok Čepel a je zde požární nádrž a rybník. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 2. stupně podzemních vodních zdrojů pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Z Klenče se stává předměstí Roudnice nad Labem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 398 421 460 500 - - -
   přechodně bydlící 70 70 70 70 - - -
   celkem 468 491 530 570 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   398 421 460 500 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kleneč je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.8). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Zahořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81).
   Obec Kleneč je připojena na skupinový vodovod přívodním řadem PVC 150 z rozvodné sítě v Roudnici nad Labem. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Kleneč se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roudnice nad Labem ZD.LT 010/8 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kleneč nebyl v roce 2002 vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody byly zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékaly do dešťové kanalizace (30%) a nebo zasakovaly do terénu (20%), dále v bezodtokových jímkách (50%), odtud se vyvážely na zemědělsky využívané pozemky.
   V roce 2003 byla ukončena výstavba nové kanalizace s napojením na ČOV Roudnice nad Labem. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,396 km je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 200 a DN 250. Odpadní vody jsou přečerpávány výtlakem z  PVC DN 100 délky 2,413 km do kanalizačního systému Roudnice nad Labem. Na kanalizační síti jsou dále 2 ČS s výtlaky DN 80 z PVC délky 0,134 km a DN 100 z PVC délky 0,198 km. Kanalizace je v majetku obce Kleneč a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   V obci je několik stok dešťové kanalizace (4 samostatné stoky s vyústěním do potoka), do kterých jsou zaústěny i přepady od septiků. Stoky jsou různého stáří, nejstarší pochází pravděpodobně z první republiky. Jsou převážně z betonových trub DN 300 - 600, v horším stavu, částečně zanesené. Několik šachet je poškozených. Odpadní vody z kanalizace jsou vypouštěny bez čištění do Čepele.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/11 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/8 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/10 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/9 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa