Chodouny - CZ042.3506.4211.0249.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chodouny

  Číslo obce PRVKUK 0249
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0249
  Kód obce 564923
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0249.02 Lounky 08733 87335
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chodouny - Lounky leží severně od Roudnice na pravém břehu Labe. Trvale zde žije do 310 obyvatel, je zde 30 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, rozkládá se v nadmořské výšce 148 – 154 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které západně od zástavby protéká, zástavbou přímo protéká Záhorecká strouha a jsou zde závlahové trubní řady. Je zde firma CHMELAŘ s.r.o. Lounky. Svým územím Lounky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 309 309 309 309 - - -
   přechodně bydlící 91 87 81 76 - - -
   celkem 400 396 390 385 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   243 254 272 294 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Chodouny - Lounky je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.049). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Lounky.
   Přívodní řad pro Lounky je z potrubí PVC 100 s osazením redukce tlaku, za odběrným místem. Zásobní síť v obci je vybudovaná ve vyhovujícím rozsahu s napojením 79% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobovány individuálně pomocí studní.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lounek se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   132 132 309 309 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Chodouny - Lounkách je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.1-S.C). Tato stoková síť řeší odkanalizování celé místní části, odpadní vody jsou dopravovány podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně s čistírnou odpadních vod na břehu Labe. Do podtlakových jímek je splašková voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Dnes je v Lounkách na veřejnou kanalizaci napojeno 43% obyvatel. Kanalizační síť Lounky i ČOV Lounky je v majetku sdružení obcí Chodouny a Černěves, kanalizační síť - vlastní podtlakový systém provozuje firma VOD-KA a.s. Litoměřice, nyní probíhá předávání provozování firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nyní provádějí připojování na síť (realizace přípojek), ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Splaškové vody od obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou zachycovány v septicích (29%) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v bezodtokových jímkách (28%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Centrální čistírna odpadních vod, v uzavřeném provedení, zajišťuje čištění odpadních vod přiváděných z obcí Chodouny - Lounky - Černěves.

   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Chodouny - Lounky do recipientu Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 27. 8. 1999, pod čj. 231.2/5745/99/ŽP
   Platnost rozhodnutí do 12/2005
   Q = 41 100 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   900 EO
   Q = 1,74 l/s = 54 873 m3/rok

   Přítok:        BSK5 = 360 mg/l
           NL = 330 mg/l

   Skutečné parametry:
   324EO
   Q = 0,60 l/s = 18 334 m3/r
   Přítok:        CHSK = 981 mg/l
           BSK5 = 375 mg/l
           NL = 535 mg/l
   Odtok:        CHSK = 51 mg/l
       BSK5 = 7 mg/l
       NL = 12 mg/l
       N-NH4 = 4,84 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 8 t/r – odvoz na ČOV Roudnice nad Labem nebo ČOV Litoměřice.

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 168,8 m3/den a BSK5 = 54 kg/den pracuje na principu nitrifikace a denitrifikace, bez primární sedimentace.
   Odpadní vody jsou přiváděny do podtlakové čerpací stanice v areálu čistírny, která zajišťuje přečerpávání odpadních vod na její mechanický stupeň.
   Mechanický stupeň tvoří pouze jemné česle ručně stírané.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do nádrží nitrifikace a denitrifikace. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí do vertikální dosazovací nádrže, která slouží k separaci kalu.
   Kal ze dna dosazovací nádrže je kontinuálně odpouštěn zpět do čerpací stanice. Vratný kal je přečerpáván zpět do denitrifikace. Přebytečný kal se přečerpává do kalojemu, kde dochází k jeho aerobní stabilizaci. Kal je odvážen k likvidaci na ČOV Roudnice nad Labem.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Labe.
   Pro odvedení dešťových vod z cca dvou třetin obce slouží stará dešťová kanalizace, zaústěná do místní vodoteče. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba kanalizační sítě a odstavení septiků a bezodtokových jímek po dokončení napojení na podtlakovou kanalizaci.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV Lounky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV Lounky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lounky ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  358,0 0,0 358,0

  Mapa