Chodouny - CZ042.3506.4211.0249.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chodouny

  Číslo obce PRVKUK 0249
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0249
  Kód obce 564923
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0249.02 Lounky 08733 87335
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chodouny - Lounky leží severně od Roudnice na pravém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, rozkládá se v nadmořské výšce 148 – 154 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které západně od zástavby protéká. Zástavbou přímo protéká vodozbav, který je nyní napájen Záhoreckou strouhou. Záhorecká strouha protékala původně nyní nefunkčním náhonem na mlýn, který by chtěla obec revitalizovat. V celém katastru obce Chodouny-Lounky jsou vedeny závlahové trubní řady majitele VLTAVA VII Lounky. Pracovní příležitosti jsou v sousedních městech Roudnice nad Labem a Litoměřice, část občanů dojíždí i do Prahy. Průměrný věk obyvatel je 42 let.  Svým územím Lounky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se rozvoj obce a nárůst obyvatel s ohledem na dobrou dopravní obslužnost a vybavenost obce. Problémem v obci Lounky je stanovené záplavové území obce. Obec vydala územní plán v roce 2014, který byl novelizován Změnou č.1 z října 2018. Ve schváleném územním plánu jsou vymezeny plochy pro bydlení i mimo vymezené záplavové území obce. Dle informací občanů došlo k poklesu hladiny vod ve studních.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 309 309 335 297 371 425
   přechodně bydlící 91 87 10 10 10 10
   celkem 400 396 345 307 381 435
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   243 254 272 227 321 403
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Chodouny - Lounky je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.049). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Lounky.
   Přívodní řad pro Lounky je z potrubí PVC D160 s osazením redukce tlaku, za odběrným místem. Zásobní síť v obci je vybudovaná ve vyhovujícím rozsahu. Zbývající obyvatelé jsou zásobovány individuálně pomocí studní.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lounek se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   132 132 309 292 363 414
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Chodouny - Lounkách je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.1-S.C). Tato stoková síť řeší odkanalizování celé místní části, odpadní vody jsou dopravovány podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně s čistírnou odpadních vod na břehu Labe. Do podtlakových jímek je splašková voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Dnes je v Lounkách na veřejnou kanalizaci napojeno 95% obyvatel. Kanalizační síť Lounky i ČOV Lounky je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s., provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Splaškové vody od obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou zachycovány v septicích (2%) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v bezodtokových jímkách (3%).
   Centrální čistírna odpadních vod, v uzavřeném provedení, zajišťuje čištění odpadních vod přiváděných z obcí Chodouny - Lounky - Černěves.

   ČOV Lounky je navržena na 902 EO pro obce Choudouny, Lounky a Černěves. Jedná se o kombiblok s technologií od f. Kunst, je tvořený podtlakovou stanicí, rotačním sítem, mechanickým předčištěním, zdvojenou nitrifikací a denitrifikací, dosazovací nádrží, kalovou jímkou , kalojemem a aerobní stabilizací kalu a měrným objektem.

   Limity vypouštěného znečištění na ČOV při dosažení maximálně přípustných hodnot:

   BSK5 0,6 t/rok

   CHSK 3 t/rok

   NL 0,7 t/rok

   Projektované parametry:

   Q = 1,74 l/s = 54 873 m3/rok

   Přítok: BSK5 = 360 mg/l

   NL = 330 mg/l

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Labe.

   Pro odvedení dešťových vod z cca dvou třetin obce slouží stará dešťová kanalizace, zaústěná do místní vodoteče. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na základě zpracované studie, která řeší výhledový odkanalizování obce Chodouny a Černěves byla zjištěna nedostatečná kapacita ČOV v Lounkách. Studie navrhuje dvě varianty řešící výhledové napojení stávajících a nových obyvatel.

   V rámci varianty 1a je řešena nová ČOV v obci Černěves, která zajistí dostatečnou kapacitu ČOV Lounky pro výhledový rozvoj obce Chodouny a dále změny na stávající kanalizační síti v podobě přerušení stávajícího podtlakového řadu v areálu ČOV a jeho přesměrování do Chodoun.

   Varianta 1b uvažuje se zvýšením kapacity stávající ČOV Lounky z 900 EO na 1250 EO a její technické změny v technologii.

   Po realizaci návrhu a po napojení obyvatel na podtlakovou kanalizaci budou odstaveny stávající septiky a bezodtokové jímky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Lounky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Lounky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Lounky ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory