Chodouny - CZ042.3506.4211.0249.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chodouny

  Číslo obce PRVKUK 0249
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0249
  Kód obce 564923
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0249.01 Chodouny 05212 52124
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chodouny leží severně od Roudnice na Labem. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 156 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím Chodouny plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. V celém katastru obce Chodouny jsou vedeny závlahové trubní řady majitele VLTAVA VII Lounky. Pracovní příležitosti jsou v sousedních městech Roudnice nad Labem a Litoměřice, část občanů dojíždí i do Prahy. Průměrný věk obyvatel je 42 let. Předpokládá se výrazný rozvoj obce a nárůst obyvatel s ohledem na dobrou dopravní obslužnost a vybavenost obce. Obec vydala územní plán v roce 2014, který byl novelizován Změnou č.1 z října 2018. Ve schváleném územním plánu jsou vymezeny plochy pro bydlení. Dle informací občanů došlo k poklesu hladiny vod ve studních.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 286 286 306 300 372 425
   přechodně bydlící 53 50 10 10 10 10
   celkem 339 336 316 310 382 435
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   286 286 286 199 304 403
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chodouny je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.048). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Chodouny.
   Přívodní řad pro Chodouny je z potrubí PVC 150 s osazením redukce tlaku, za odběrným místem. 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chodouny předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   123 123 286 295 364 413
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chodouny je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.2-S.C). Na stokovou síť je napojeno 95% obyvatel. Dnes jsou odpadní vody dopravovány podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně s čistírnou odpadních vod na břehu Labe v Lounkách. Do podtlakových jímek je splašková voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Kanalizační síť Chodouny i ČOV Lounky je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Splaškové vody od trvale žijících obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou zachycovány v septicích (2%) s přepady zasakujícími do terénu a v bezodtokových jímkách (3%).
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. V části obce je asi 250 m dlouhá dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na základě zpracované studie, která řeší výhledový odkanalizování obce Chodouny a Černěves byla zjištěna nedostatečná kapacita ČOV v Lounkách. Studie navrhuje dvě varianty řešící výhledové napojení stávajících a nových obyvatel.

   V rámci varianty 1a je řešena nová ČOV v obci Černěves, která zajistí dostatečnou kapacitu ČOV Lounky pro výhledový rozvoj obce Chodouny a dále změny na stávající kanalizační síti v podobě přerušení stávajícího podtlakového řadu v areálu ČOV a jeho přesměrování do Chodoun.

   Varianta 1b uvažuje se zvýšením kapacity stávající ČOV Lounky z 900 EO na 1250 EO a její technické změny v technologii.

   Po realizaci návrhu a po napojení obyvatel na podtlakovou kanalizaci budou odstaveny stávající septiky a bezodtokové jímky.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 500,0 0,0 8 500,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory