Chodouny - CZ042.3506.4211.0249.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chodouny

  Číslo obce PRVKUK 0249
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0249
  Kód obce 564923
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0249.01 Chodouny 05212 52124
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chodouny leží severně od Roudnice na Labem. Jedná se o obec do 290 trvale žijících obyvatel, se 17 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 156 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím Chodouny plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 286 286 286 286 - - -
   přechodně bydlící 53 50 47 44 - - -
   celkem 339 336 333 330 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   286 286 286 286 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chodouny je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.048). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Chodouny.
   Přívodní řad pro Chodouny je z potrubí PVC 150 s osazením redukce tlaku, za odběrným místem. Zásobní síť v obci je vybudována ve vyhovujícím rozsahu s napojením 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Chodoun se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Chodouny CH1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chodouny CH2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vetlá Vtl2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   123 123 286 286 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chodouny je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.2-S.C). Na stokovou síť je napojeno 43% obyvatel. Dnes jsou odpadní vody dopravovány podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně s čistírnou odpadních vod na břehu Labe v Lounkách. Do podtlakových jímek je splašková voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Kanalizační síť Chodouny i ČOV Lounky je v majetku sdružení obcí Chodouny a Černěves, kanalizační síť - vlastní podtlakový systém provozuje firma VOD-KA a.s. Litoměřice, nyní probíhá předávání provozování firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nyní provádějí připojování na síť (realizace přípojek), ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Splaškové vody od trvale žijících obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou zachycovány v septicích (29%) s přepady zasakujícími do terénu a v bezodtokových jímkách (28%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. V části obce je asi 250 m dlouhá dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odstavení septiků a bezodtokových jímek po dokončení napojení na podtlakovou kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  414,0 0,0 414,0

  Mapa