Hrobce - CZ042.3506.4211.0248.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobce

  Číslo obce PRVKUK 0248
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0248
  Kód obce 564893
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0248.02 Rohatce 14037 140376
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hrobce - Rohatce leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 164 – 188 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím Rohatce plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 187 197 237 228 219 214
   přechodně bydlící 30 33 6 6 6 6
   celkem 217 230 243 234 225 220
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   152 166 192 234 225 220
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.9). Na rozvodné síti v Roudnici – Podluskách je odbočka pro přívodní řad DN 150 do Židovic. Ze Židovic pokračuje přívodní řad DN 150 pro Hrobce a dále pro Libotenice a Rohatce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovodní síť v Rohatcích.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Hrobce- Rohatce předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 234 225 220
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hrobce - Rohatce se nachází nově vybudovaná gravitační splašková kanalizace s přečerpáváním splaškových vod do kanalizačního systému obce Hrobce ústící na stávající ČOV v areálu Aroma Židovice. Gravitační síť z PP trubek DN 276 v celkové délce 1515 m, přípojky DN 150 a DN 200 v celkové délce 631 m, výtlak DN 80 v celkové délce 2508 m, 1 čerpací stanice.

   Vlastníkem splaškové kanalizace je obec a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově po roce 2030 je uvažováno s výstavbou nové ČOV.
   Pouze splaškové vody budou přiváděny oddílnou kanalizací na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen na ČOV Litoměřice. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do meliorační strouhy, ústící do Libotenické strouhy.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Rekonstrukce ČOV Rohatce PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Rohatce PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Rohatce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 334,0 0,0 11 334,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory