Hrobce - CZ042.3506.4211.0248.02 - stav 2008

 1. Obec

  Hrobce

  Číslo obce PRVKUK 0248
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0248
  Kód obce 564893
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0248.02 Rohatce 14037 140376
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hrobce - Rohatce leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 190 obyvatel a je zde 17 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 164 – 188 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím Rohatce plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 187 197 215 233 - - -
   přechodně bydlící 30 33 39 45 - - -
   celkem 217 230 254 278 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   152 166 192 221 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.9). Na rozvodné síti v Roudnici – Podluskách je odbočka pro přívodní řad DN 150 do Židovic. Ze Židovic pokračuje přívodní řad DN 150 pro Hrobce a dále pro Libotenice a Rohatce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vodovodní síť v Rohatcích zásobuje 81 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Rohatců se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/14 CS.LT 010/14 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hrobce - Rohatce není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV firmy AROMA Židovice do vzdálenosti cca 3,5 km (60%) nebo ČOV Roudnice nad Labem a na zemědělsky využívané pozemky (10%).
   Od zbývající části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (30%) s přepady vsakujícími do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a ČOV. Obec Hrobce zajistila zpracování projektu ke stavebnímu řízení, nyní je ve stádiu shánění dotací, pokud se podaří dotaci získat může výstavba proběhnout již v roce 2005. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,080 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pouze splaškové vody budou přiváděny oddílnou kanalizací na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odvádět k odvodnění na ČOV Roudnice nad Labem. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do meliorační strouhy, ústící do Libotenické strouhy.

   Nové řešení navrhuje výstavbu gravitační splaškové kanalizace s přečerpáním splaškových vod do kanalizačního systému obce Hrobce ústící na stávající ČOV v areálu závodu Aroma Židovice. Obec má souhlasné stanovisko provozovatele stávající ČOV Aroma Židovice k připojení. Gravitační síť z PP trubek DN 276 v celkové délce 1515 m, přípojky DN 150 a DN 200 v celkové délce 631 m, výtlak DN 80 v celkové délce 2508 m, 2 čerpací stanice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Rekonstrukce PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 144,0 8 144,0

  Mapa