Hrobce - CZ042.3506.4211.0248.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hrobce

  Číslo obce PRVKUK 0248
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0248
  Kód obce 564893
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0248.01 Hrobce 04815 48151
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrobce leží severně od Roudnice nad Labem na levém břehu Labe. Jedná se o obec do 330 trvale žijících obyvatel, se 13 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobným zemědělstvím a firmami Stimbuilding a.s., ZSD s.r.o., Efekt, Domino a Zámečnictví Klement. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 164 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Předpokládá se nárůst obyvatel o cca 30%.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 322 356 413 470 - - -
   přechodně bydlící 30 32 36 40 - - -
   celkem 352 388 449 510 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   288 323 383 447 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrobce je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.22). Na rozvodné síti v Roudnici – Podluskách je odbočka pro přívodní řad DN 150 do Židovic. Ze Židovic pokračuje přívodní řad DN 150 pro Hrobce a dále pro Libotenice a Rohatce. Vodovodní síť v Hrobcích je vybudována pro celou zástavbu, s napojením 89% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Hrobce se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   319 353 410 470 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v lednu 2000 uvedena do provozu splašková kanalizace (K-LT.011.1-S.C) včetně čerpací stanice a výtlačného řadu na ČOV firmy AROMA a.s. Židovice, která je také vlastníkem a provozovatelem ČOV. Na tuto kanalizaci jsou napojeny všechny objekty v obci - 99% obyvatel. Od 1% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepady do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Hrobce.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav je dostačující i pro výhled do roku 2015.
   U nově budované lokality s 35 rodinnými domky nebude možné řešit odvádění dešťových vod přirozeným povrchovým odtokem díky existenci železnice dělící obec na dvě části. Dešťové vody budou svedeny trubním vedením do řeky Labe.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 037/2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa