Hrobce - CZ042.3506.4211.0248.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobce

  Číslo obce PRVKUK 0248
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0248
  Kód obce 564893
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0248.01 Hrobce 04815 48151
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrobce leží severně od Roudnice nad Labem na levém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobným zemědělstvím a firmami Stimbuilding a.s., ZSD s.r.o., Efekt, Domino a Zámečnictví Klement. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 164 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Předpokládá se nárůst obyvatel o cca 30%.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 322 356 358 344 331 323
   přechodně bydlící 30 32 58 68 68 68
   celkem 352 388 416 412 399 391
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   288 323 383 412 399 391
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrobce je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.22). Na rozvodné síti v Roudnici – Podluskách je odbočka pro přívodní řad DN 150 do Židovic. Ze Židovic pokračuje přívodní řad DN 150 pro Hrobce a dále pro Libotenice a Rohatce. Vodovodní síť v Hrobcích je vybudována pro celou zástavbu.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Hrobce se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   319 353 410 375 363 354
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v lednu 2000 uvedena do provozu splašková kanalizace (K-LT.037.2-S.C) včetně ČSOV Hrobce a výtlačného řadu na ČOV firmy AROMA a.s. Židovice, která je také vlastníkem a provozovatelem ČOV. Na tuto kanalizaci jsou napojeny všechny objekty v obci - 99% obyvatel. Od 1% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepady do kanalizace. Vlastníkem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem  jsou SČVK a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V případě napojovaní dalších obyvatel bude nutné prověřit kapacitu stávající ČOV Aroma.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Hrobce PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory