Jílové - CZ042.3502.4202.0025.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.01 Jílové 40765 407658
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jílové leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 240,00 – 440,00 m n.m. Jedná se o obec do 1010 trvale žijících obyvatel s 36 rekreačními objekty. Obec se rozkládá v údolí Jílovského potoka, do kterého se vlévá Hornojílovský potok a tři místní potoky. V Jílovém je letní koupaliště a dva rybníky sloužící pro rybolov. Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13, místních komunikací a potoka, bydlení převážně individuální, v centru zástavba městského charakteru a severovýchodně od centra panelová zástavba. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má své provozovny několik firem: Elektroinstala v.d, Javorská 213, Elektroinstala BBS, s.r.o., Javorská 213, EM – ZPA, s.r.o., Javorská 219, PC Grafik, s.r.o., Javorská 219, SCA Packaging, Teplická 109. Nepředpokládá se velký rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 006 1 009 1 015 1 022 - - -
   přechodně bydlící 105 105 105 105 - - -
   celkem 1 111 1 114 1 120 1 127 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   952 962 980 1 002 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jílové je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/7), také bývalo dotováno z oblastního vodovodu Ústí n.L., ale situace v distribuci pitné vody se dnes změnila a odběr se začal omezovat. Voda z Ústeckého kraje nebude pro Jílové již využívána.
   V současné době je město Jílové zásobeno pitnou vodou z pěti gravitačních zdrojů a z přivaděče vody z Hřenska. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma – vysoké a nízké.
   Gravitační zdroje :

   • prameniště Pod lesem – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a potrubím LT DN 40 do VDJ Pod lesem 10 m3 (462,69 m n.m. hř.) – vysoké pásmo
   • prameniště U rybníka – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a lit. potrubím DN 80 do VDJ U rybníka 40 m3 (419,12 m n.m. hř.) – vysoké pásmo
   • prameniště U Majerika – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a potrubím DN 100 do VDJ Elektroinstaly 100 m3 (305,00/302,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 125 do obce - nízké pásmo
   • prameniště Kamenná - voda je jímána zářezy, které jsou zaústěny do pramenní jímky a potrubím DN 60 do VDJ Kamenná - starý 100 m3 (354,97 m n.m. – hř.). Vodojem je v současné době pouze průtočný, nemá vlastní pásmo. Z tohoto VDJ je voda vedena do VDJ Kamenná – nový 650 + 1000 m3 (315,00/310,00 m n.m.) – nízké pásmo
   • prameniště Nové Jílové – voda je jímána zářezy, které jsou zaústěny do pramenní jímky a potrubím DN 60 do VDJ Nové Jílové 70 m3 (391,61 m n.m. – hř.) – nízké pásmo
   • velká část vody je přiváděna ze skupinového vodovodu Děčín, řadem DN 400, který končí ve VDJ Sněžnický 2x 1000 m3 (350,00/345,00 m n.m.), do vodojemu je zatím přiváděna i voda z Ostrova –okres Ústí nad Labem. Z vodojemu Sněžnický je voda vedena potrubím DN 250 (do přerušovací komory 100 m3 (333,00 m n.m.) – není v provozu) a odtud potrubím DN 250 do spotřebiště – vysoké pásmo. Přes armaturní komoru VDJ Sněžnický je voda vedena do VDJ Kamenná – Nový.

   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita i kvalita dodávané pitné vody je dostačující. Pouze u zdroje, prameniště Kamenná, kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH,Ca, Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť v Jílovém je navržena na celou zástavbu, ale vyžaduje rekonstrukci asi 30% stávajících rozvodů. Kvalitě pitné vody v  prameništi Kamenná bude věnována zvýšená pozornost a případně bude zařazeno do odkyselovacího programu.
   Od roku 2003 se začíná měnit koncepce zásobování Jílového pitnou vodou. Postupně se začíná omezovat odběr vody z přivaděče z Ostrov – Ústí n. L. a do budoucna se uvažuje s úplným zastavením odběru nebo případně s možností předávání vody ze skupinového vodovodu Děčín do Ústeckého okresu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/42 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/36 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/35 70 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jílové U Majerika PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nové Jílové 1a ZD.DC 001/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nové Jílové 1b ZD.DC 001/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jílové Pod lesem 2 ZD.DC 001/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jílové rybníček ZD.DC 001/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jílové Pod lesem 1 ZD.DC 001/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   232 234 944 951 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jílovém je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.012-J.N) – Jílové střed s pěti samostatnými kanalizačními větvemi zaústěnými přes výustní objekty do recipientů s částečným mechanickým předčištěním (septik s přepadem do kanalizace) – 29% obyvatel a 3% obyvatel jsou zaústěni bez čištění do kanalizace. Kanalizace je v celé délce gravitační.
   Obyvatelé v sídlištní zástavbě jsou napojeni na sběrnou stoku Jílové – Děčín (K-DC.001.4-J.C), která je svedena na novou ČOV Děčín - Boletice (10 km) – 23% obyvatel.
   30% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín, 13% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče nebo vsakováním a 2% obyvatel mají domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče (5 ks).
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 50%. Část je odváděna dešťovou kanalizací ve správě obce – 15% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – 35%.
   Majitelem kanalizace Jílové – střed je město Jílové a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Majitelem kanalizace v sídlištní zástavbě je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o připojení zbývajících obyvatel, vybudováním dalších větví kanalizace. V současné době je rozestavěno, prodloužení kanalizačního sběrače DN 400-398m, DN 300-76m, DN 250-12m a sdružený objekt- čerpací stanice, oddělovací komora, armaturní komora s výtlakem DN90-29m a OK s odlehčovací stokou DN 500-34 m. Výstavbou této části kanalizace budou podchyceny 3 stávající výustě do vodoteče. Kanalizace bude řešena jako oddílná s odvedením splaškových vod sběračem Jílové - Bynov na ČOV Děčín – Boletice.
   V dalších letech budou realizovány stoky DN 300 dl. 3,35 km + shybka pod potokem a budou tak podchyceny další dvě výusti do vodoteče. Dostavba kanalizační sítě umožní, celkem pro cca 93% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 7% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 680,0 680,0

  Mapa