Jílové - CZ042.3502.4202.0025.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.01 Jílové 40765 407658
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jílové leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 240,00 – 440,00 m n.m. Obec se rozkládá v údolí Jílovského potoka, do kterého se vlévá Hornojílovský potok a tři místní potoky. V Jílovém je letní koupaliště a dva rybníky sloužící pro rybolov. Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13, místních komunikací a potoka, bydlení převážně individuální, v centru zástavba městského charakteru a severovýchodně od centra panelová zástavba. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má své provozovny několik firem: Elektroinstala v.d, Javorská 213, Elektroinstala BBS, s.r.o., Javorská 213, EM – ZPA, s.r.o., Javorská 219, PC Grafik, s.r.o., Javorská 219, SCA Packaging, Teplická 109. Nepředpokládá se velký rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 006 1 009 2 114 1 204 1 201 1 200
   přechodně bydlící 105 105 0 0 0 0
   celkem 1 111 1 114 2 114 1 204 1 201 1 200
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   952 962 980 1 083 1 132 1 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jílové je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Chvojno (UL.023)z ÚV Ostrov.
   V současné době je město Jílové zásobeno pitnou vodou z pěti gravitačních zdrojů a z přivaděče vody z Hřenska. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma – vysoké a nízké.
   Na území se nachází několik zdrojů vody:

   • prameniště Pod lesem – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a potrubím LT DN 40 do VDJ Pod lesem 10 m3 (462,69 m n.m. hř.) – vysoké pásmo
   • prameniště U rybníka – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a lit. potrubím DN 80 do VDJ U rybníka 40 m3 (419,12 m n.m. hř.) – vysoké pásmo
   • prameniště U Majerika – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a potrubím DN 100 do VDJ Elektroinstaly 100 m3 (305,00/302,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 125 do obce - nízké pásmo
   • prameniště Nové Jílové – voda je jímána zářezy, které jsou zaústěny do pramenní jímky a potrubím DN 60 do VDJ Nové Jílové 70 m3 (391,61 m n.m. – hř.) – nízké pásmo
   • velká část vody je přiváděna ze skupinového vodovodu Velké Chvojno z ÚV Ostrov, řadem DN 400, který končí ve VDJ Sněžnický 2x 1000 m3 (350,00/345,00 m n.m.). Z vodojemu Sněžnický je voda vedena potrubím DN 250 (do přerušovací komory 100 m3 (333,00 m n.m.) – není v provozu) a odtud potrubím DN 250 do spotřebiště – vysoké pásmo. Přes armaturní komoru VDJ Sněžnický je voda vedena do VDJ Kamenná – Nový a starý.

   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel. Kapacita i kvalita dodávané pitné vody je dostačující. Pouze u zdroje, prameniště Kamenná, kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2019 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v parametrech pH, Ca, Mg. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. 

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť v Jílovém je navržena na celou zástavbu, ale vyžaduje rekonstrukci asi 30% stávajících rozvodů. 

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC023051 - "Jílové, Rybníček - náhrada zdroje" je navrženo odstavení zdroje Rybníček a výstavba nového vytlačeného řadu PE D90 ze zdroje Jílové u Majeriky. Dále se uvažuje s výstavbou nové čerpací stanice s navrhovanými parametry Q=0,7 l/s, H=60 m. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/42 Jílové PK 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Jílové - Sněžnický VDJ Jílové - Sněžnický PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Kamenná - starý PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/36 Jílové - Pod lesem 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Jílové - U rybníka PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/35 Jílové - Nové Jílové 70 70 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Jílové - U elektroinstaly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jílové u Majerika PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh Nové Jílové-posílení zdro Nové Jílové-posílení zdroje PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/2 Nové Jílové PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/3 Jílové rybníček PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh Jílové rybníček Jílové rybníček PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/3 Jílové rybníček PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/5 Jílové rybníček PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/2 Nové Jílové PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   232 234 944 661 661 1 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jílovém je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.012-J.N) – Jílové střed s pěti samostatnými kanalizačními větvemi zaústěnými přes  výustní objekty do recipientů s částečným mechanickým předčištěním (septik s přepadem do kanalizace) – 29% obyvatel a 3% obyvatel jsou zaústěni bez čištění do kanalizace. V obci je vybudována gravitační i tlaková kanalizace.
   Obyvatelé v sídlištní zástavbě jsou napojeni na sběrnou stoku Jílové – Děčín (K-DC.001.4-J.C), která je svedena na novou ČOV Děčín - Boletice (10 km) – 23% obyvatel.
   30% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín, 13% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče nebo vsakováním a 2% obyvatel mají domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče (5 ks).
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 50%. Část je odváděna dešťovou kanalizací ve správě obce – 15% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – 35%.
   Majitelem kanalizace Jílové – střed je město Jílové a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Majitelem kanalizace v sídlištní zástavbě je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o připojení zbývajících obyvatel, vybudováním dalších větví kanalizace. Výstavbou této části kanalizace budou podchyceny 2 stávající výustě do vodoteče. Kanalizace bude řešena jako oddílná s odvedením splaškových vod sběračem Jílové - Bynov na ČOV Děčín – Boletice.

   Ve fázi projektové přípravy se nachází odstranění volné vústi D56 v místní části Martiněves a dále volné výusti DC59 formou malé ČOV ve složení betonový biologický septik a pískový filtr se zaústěním do recipientu Jílovského potoka.

   V dalších letech budou realizovány stoky DN 300 dl. 5,804 km + shybka pod potokem a budou tak podchyceny další dvě výusti do vodoteče. Dostavba kanalizační sítě umožní, celkem pro cca 93% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 7% obyvatel zůstane i nadále individuální likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Jílové u Děčína- náměstí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV- návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21 252,0 1 360,0 22 612,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory