Horní Beřkovice - CZ042.3506.4211.0247.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Beřkovice

  Číslo obce PRVKUK 0247
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0247
  Kód obce 564851
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0247.01 Horní Beřkovice 04236 42366
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Beřkovice leží v jihovýchodní části litoměřického okresu, nazývané Podřipsko, na hranicích s okresem Mělník. Zástavba je poměrně soustředěná, jádro obce tvoří komplex psychiatrické léčebny, která byla zřízena v barokním zámku a později se její rozloha více než zdvojnásobila, je významným zdrojem pracovních příležitostí. V obci je dále škola, školka, pivovar (dnes mimo provoz), zemědělský statek, lesní závod. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 260 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, v obci jsou závlahové trubní řady. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnitřního ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně vrtu a studny Horní Beřkovice, které jsou zdrojem pitné vody pro Roudnici nad Labem, ale vrt je v současnosti mimo provoz. Předpokládá se mírný rozvoj obce s výstavbou rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 948 948 928 870 914 946
   přechodně bydlící 96 96 195 205 169 144
   celkem 1 044 1 044 1 123 1 075 1 083 1 090
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   874 886 905 932 976 1 008
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Beřkovice je zásobena ze skupinového vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.4). Do vodojemu Horní Beřkovice 300 m3 (258,32/255,69) je přiváděna voda přes Ctiněves z vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06), který je plněn z hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem – vodojemy Hostěraz s celkovou akumulací 3800 m3. Vrt s ÚV Horní Beřkovice a vrt Horní Beřkovice S3 není využíván a byl zrušen.

   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje sanatorium, většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Horních Beřkovic se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   Výhledově je nutné provést zvětšení akumulace vodojemu, respektive přívodního potrubí do vodojemu neboť v současné době je kapacitně na hranici pro plánovaný rozvoj v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/9 Horní Beřkovice 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav H.BEŘKOVICE S3 VRT H.BEŘKOVICE S3- ODSTAVEN PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   806 806 948 979 989 992
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Beřkovice byla v několika etapách od roku 1992 vybudována splašková kanalizace (K-LT.011.1-S.C) a ČOV. Provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., majitelem je Severočeská vodárenská společnost a.s. Kanalizační síť je gravitační s jedním přečerpáváním. Stoky jsou z PVC trub DN 300 a DN 500, vyhovujících spádů, nové a v dobrém stavu. Splaškové vody z části obce jsou odkanalizovány do čerpací jímky, odkud jsou čerpány do stokové sítě hlavního povodí výtlačným řadem DN 150. Na tuto kanalizaci jsou napojeny téměř všechny objekty v obci (91% obyvatel) včetně léčebného sanatoria. Od zbývající části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (6%) s přepady vsakujícími do terénu a v bezodtokových jímkách (3%).

   Čistírna odpadních vod Horní Beřkovice je mechanicko-biologická s uskladněním a částečnou stabilizací kalu s kapacitou 3 859 EO. Technologie sestává z:

   • hrubého předčištění, které je tvořeno betonovým lapákem, štěrkem, strojními česlemi a lisem na shrábky a obtokem strojních česlí.
   • čerpací stanice, která je vybavena 3 ks ponornými kalovými čerpadly se šroubovým kolem v provedení do mokré jímky na patkové koleno na vodících tyčích.
   • biologického předčištění, která je řešena jako železobetonová kompaktní kruhová nádrž, typu CITYSTAR.
   • dosazovací nádrže, které jsou tvořeny dvěma prostory symetricky vytvořenými od středu nádrže vestavbami.

   Vyčištěná odpadní odtéká přes odtokové žlaby, rozdělovací nádržku a měrný objekt do recipientu, který tvoří meliorační strouha a soustava tří biologických rybníků rozprostírajících se mezi Horními Beřkovicemi a Daminěvsí, z nichž poslední je bezodtokový. Zahuštěný kal se odvodňuje na sítopásovém lisu CENED 800. Odvodněný kal je uskladněn v kontejneru, umístěném vedle provozní budovy a následně odvážen k možnému dalšímu využití ke kompostování.

    Q = 250 000 m3/r

   Projektovaná kapacita ČOV: 3 859 EO

   Množství odpadních vod:

   Průměrný denní tok: 13,4 l/s 1 160 m3/den

   Maximální okamžitý průtok: 40,3 l/s

   Přiváděné znečistění:

   BSK5 232,0 kg/den 84,68 t/rok

   CHSK 417,6 kg/den 152,42 t/rok

   NL 208,8 kg/den 76,21 t/rok

   Pcelk. 15,1 kg/den 5,51 t/rok

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2021 byla zpracována studie na intenzifikaci ČOV.
   S ohledem na použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě průběžnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT011/1/K ČOV Horní Beřkovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT011/1 ČS Horní Beřkovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT011/1 ČS Horní Beřkovice U vodárny PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Horní Beřkovice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 901,0 0,0 1 901,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory