Dušníky - CZ042.3506.4211.0246.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dušníky

  Číslo obce PRVKUK 0246
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0246
  Kód obce 564818
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0246.01 Dušníky 03386 33863
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dušníky se nachází v jižní části litoměřického okresu a leží západně od Roudnice nad Labem, při silnici I. třídy E 55 Praha - Ústí nad Labem a dálnici D8. Zástavba je poměrně soustředěná, převážně z rodinných domků, obec je výrazně zemědělského charakteru (Družstvo Kluk). Rozkládá se v nadmořské výšce 190 – 220 m n.m. Obec je bez recipientu, 1 km od obce protéká Čepel, nacházejí se zde 3 rybníky. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 293 294 389 401 413 422
   přechodně bydlící 7 7 29 7 7 7
   celkem 300 301 418 408 420 429
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   213 228 254 408 420 429
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dušníky jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.20) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z vodojemu jsou zásobeny gravitačně, zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s napojením většiny obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dušníků se nebude v budoucnosti měnit. Existuje pouze záměr o budoucí posílení vodovodního přivaděče. Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dušníky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ.LT 010/10 VDJ-DUŠNÍKY 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/3 ZD.LT 010/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   252 253 256 361 373 380
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace (K-LT.014.2-S.C) v kombinaci částečně gravitační a tlakové kanalizace. Na kanalizační síti jsou umístěny dvě čerpací stanice odpadních vod (ČSOV Dušníky1- obec a ČSOV Dušníky 2- výtlak). Z jedné z čerpacích stanic jsou odpadní vody výtlakem PE 90 mm přečerpávány do ČSOV a dál na ČOV Roudnice nad Labem. Dešťové vody jsou z ní vypouštěny pod obcí do rybníku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pouze v případě možného posílení vodovodního přivaděče by došlo k rozšíření výstavby kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Dušníky 1- obec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Dušníky 2- výtlak PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 286,0 108,0 6 394,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory