Dušníky - CZ042.3506.4211.0246.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dušníky

  Číslo obce PRVKUK 0246
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0246
  Kód obce 564818
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0246.01 Dušníky 03386 33863
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dušníky se nachází v jižní části litoměřického okresu a leží západně od Roudnice nad Labem, při silnici I. třídy E 55 Praha - Ústí nad Labem a dálnici D8. Jedná se o obec do 300 trvale žijících obyvatel se 4 objekty využívanými k rekreaci. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, převážně z rodinných domků, obec je výrazně zemědělského charakteru (Družstvo Kluk). Rozkládá se v nadmořské výšce 190 – 220 m n.m. Obec je bez recipientu, 1 km od obce protéká Čepel, nacházejí se zde 3 rybníky. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 293 294 297 300 - - -
   přechodně bydlící 7 7 7 7 - - -
   celkem 300 301 304 307 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   213 228 254 285 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dušníky jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.20) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z vodojemu jsou zásobeny gravitačně, zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 73% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dušníků se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/13 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 010/10 VDJ.LT 010/10 200 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chvalín Ce6 ZD.LT 010/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   252 253 256 300 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dušníky je v současnosti vybudovaný systém splaškové kanalizace (K-LT.014.2-S.C).
   Na kanalizaci jsou dvě čerpací stanice. Splaškové odpadní vody jsou přečerpávány centrální ČS do kanalizace v Podluskách, která je zaústěna na ČOV Podlusky. Na kanalizaci je napojeno 81% obyvatel. Kanalizace je majetkem obce Dušníky a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Samostatně čištěny jsou splašky z jednoho domu, který má vlastní domovní MČOV z níž je vyčištěná voda vsakována do podpovrchových vod. Celkem jsou na mikročistírnách čištěny splaškové odpadní vody od 5% trvale žijících obyvatel.
   Od 6% obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace a od 8 % obyvatel v bezodtokových jímkách odkud se vyvážejí na ČOV Roudnice nad Labem.
   V celé obci je dešťová kanalizace pocházející převážně ze sedmdesátých let. Jsou však na ní napojeny přes septiky i splaškové vody z jednotlivých objektů. Je z betonových trub DN 300 - 1200, má dostatečný spád, zanesená je místy až do poloviny profilu, její stav je jinak vyhovující, všechny stoky jsou funkční. Dešťové vody jsou z ní vypouštěny pod obcí do rybníku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Zrušení stávajících septiků a bezodtokových jímek po přepojení na kanalizaci.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 014/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 014/1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa