Doksany - CZ042.3506.4211.0245.01 - stav 2004

 1. Obec

  Doksany

  Číslo obce PRVKUK 0245
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0245
  Kód obce 564753
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0245.01 Doksany 02818 28185
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Doksany leží jižně od Litoměřic na pravém břehu Ohře. Jedná se o obec do 370 trvale žijících obyvatel, se 2 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a vícepodlažních objektů. Obec tvoří souměstí s obcí Brozany. Místní podnikatelské aktivity jsou zastoupeny hlavně v Brozanech, v Doksanech je zámek a klášter. Využití krajiny je hlavně zemědělské (cukrovar Doksany, chmelařství, zelenina, obilí), zemědělská firma „Král“ a dále je obec využívána pro rekreaci. Rozkládá se v nadmořské výšce 150 – 160 m n.m. na pravém břehu Ohře, při mezinárodní silnici I/8 mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. V blízkosti obce se nachází dálnice D8 s křižovatkou cca 2 km vzdálenou od centra Doksan. Území náleží do povodí řeky Ohře, která protéká západně od obce, jižně od obce protéká potok Čepel, závlahové trubní řady a opuštěné náhony. Svým územím Doksany zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 369 387 418 450 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 375 393 424 456 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   230 268 339 428 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Doksany je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.12), konkrétně jeho provozní části Litoměřice – jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice nad Ohří, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Doksany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic nad Ohří, Brňan, Brozan a Doksan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Do Brozan je prodloužen řad z Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem PVC 200, přes Brozany byl profil zvětšen na DN 250. Z Brozan pokračuje zásobní řad DN 150 do Doksan.
   Na vodovodní síť je napojeno 62% obyvatel. Vodovod je v majetku obce Doksany a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Doksan se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   155 163 402 433 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V převážné části obce Doksany je vybudovaná splašková kanalizace (K-LT.005.1-S.C) s odvedením splaškových vod do čerpací jímky. Z ní jsou splaškové vody přečerpávány do stoky vedoucí z Brozan do ČOV cukrovaru Doksany. Cukrovar byl v roce 1998 zrušen. Na kanalizační síť je napojeno 42% obyvatel. Stoky nové splaškové kanalizace jsou provedeny z kameninových a PVC trub DN 300. Kanalizace byla realizována ve spádech 3 – 6 ‰, bude tedy nutné počítat s periodickým proplachováním pro udržení kanalizace ve funkci. Výtlačný řad z čerpací jímky je z PVC trub DN 150.
   Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ostatní objekty jsou odkanalizovány individuálně do domovních mikročistíren jejichž přepady zasakují do vodoteče (1%) nebo přímo do ramene Ohře či potoka Čepele (12%) a nebo jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (45%).
   V areálu cukrovaru byla v roce 1994 ze sdružených prostředků vybudována nová čistírna odpadních vod pro společné čištění cukrovarských vod produkovaných v řepné kampani z cukrovaru a splaškových vod obcí Brozany a Doksany.

   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Doksany do recipientu – Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ Litoměřice, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 10. 11. 1997, pod čj. 231.2-4805/97/ŽP
   Q = 82 125 m3/r
   CHSK = 135 mg/l
   BSK5 = 35 mg/l
   NL = 20 mg/l

   Projektované parametry:
   2159 EO
   Q = 6,22 l/s = 196 154 m3/rok
   Přítok:        BSK5 = 241 mg/l
       NL = 363,10 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 40 mg/l
       NL = 35 mg/l

   Skutečné parametry:
   590 EO
   Q = 1,5 l/s = 480307 m3/r
   Přítok:        CHSK = 1 301 mg/l
       BSK5 = 273 mg/l
       NL = 1 600 mg/l
       N-NH4 = 1,80 mg/l
   Odtok:        CHSK = 50 mg/l
       BSK5 = 7 mg/l
       NL = 12,30 mg/l
       N-NH4 = 10,23 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 4 t/r, odvoz na ČOV Roudnice nad Labem nebo ČOV Litoměřice.

   ČOV měla dva provozní stavy, po zrušení cukrovaru je provozu celoročně pouze aerobní (aktivační) část.
   Oproti projektovaným parametrům dochází ke snížení hydraulického a látkového zatížení ČOV, protože je napojena jen část obyvatelstva obcí Doksany a Brozany.
   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Pro čištění odpadních vod je použit systém aktivace s částečnou denitrifikaci a nitrifikaci a s aerobní stabilizaci přebytečného kalu.
   Odpadní vody z obcí jsou na ČOV přečerpávány systémem několika přečerpacích stanic s mělnícími čerpadly, jejichž výtlačné řady jsou ukončené v propojovací a měrné šachtě, která je již součástí čistírny. Z této jímky jsou odpadní vody přečerpávány do nátokového žlabu mechanického předčištění čistírny odpadních vod.
   Odpadní vody jsou mechanicky čištěny na jemných, strojně stíraných česlích Fontána. Jedná se o česle se šířkou žlabu 40 cm a světlostí česlic 3 mm. Na obtoku strojních česlí jsou instalovány nouzové, ručně stírané česle.
   Po průtoku česlemi natékají odpadní vody do oběhové aktivační nádrže o objemu 1000 m3 a hloubkou vody 5 m. V aktivační nádrži dochází k simultání denitrifikaci a úplné aerobní stabilizaci kalu. Oběh vody v aktivační nádrži zajišťují ponorná horizontální, pomaluběžná vrtulová míchadla. V části aktivační nádrže (oxická zóna) je pro provzdušňování aktivační směsi instalován jemnobublinný aerační systém firmy ASEKO s pryžovými membránami (228 ks elementů).
   Aktivační směs z aktivační nádrže odtéká na dosazovací kruhovou nádrž o průměru 10,5 m s hloubkou vody 5 m (objem nádrže 366 m3). Nádrž je vybavena stíracím zařízením dna a sběrnými žlaby pro odvod vyčištěné vody a plovoucích nečistot.
   V dosazovací nádrži dochází k oddělení a usazení kalu, který je kontinuálně shrabován strojním stěračem ze dna do středové kalové jímky. Z kalové jímky je kal odváděn potrubím DN 150 jako vratný, případně jako přebytečný kal do kalové čerpací stanice s ponornými čerpadly. Dvě kalová čerpadla slouží k čerpání vratného kalu zpět do aktivace. Přebytečný kal je z kalové jímky periodicky odčerpáván do fekálního vozu. Kal se odváží k likvidaci na ČOV Roudnice nad Labem.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká gravitačně přes měrný Parshallův žlab do řeky Ohře.
   Převážná část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Doksany je uvažováno s dostavbou gravitační splaškové kanalizační sítě z kameninových kanalizačních trub DN 300 v délce 0,463 km a tlakové kanalizace DN 50, délky 0,013 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec. Součástí dostavby je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,358 km.
   V cílovém roce 2015 se budou odpadní vody ze tří objektů odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Doksany nebo ČOV Roudnice nad Labem.
   Po dobudování kanalizace bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015. Na ČOV budou výhledově napojeny obce Rochov, Dolánky nad Ohří, po roce 2015 Nové Dvory a Chvalín.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/2 ČSOV DOKSANY 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/2 CSOV.LT 005/2 PRVK/2020
  ČOV Stav Doksany PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/3 Doksany PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Doksany - u potoka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/4 Doksany U státní silnice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Doksany ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa