Doksany - CZ042.3506.4211.0245.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Doksany

  Číslo obce PRVKUK 0245
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0245
  Kód obce 564753
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0245.01 Doksany 02818 28185
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Doksany leží jižně od Litoměřic na pravém břehu Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a vícepodlažních objektů. Obec tvoří souměstí s obcí Brozany. Místní podnikatelské aktivity jsou zastoupeny hlavně v Brozanech, v Doksanech je zámek a klášter. Využití krajiny je hlavně zemědělské (cukrovar Doksany, chmelařství, zelenina, obilí), zemědělská firma „Král“ a dále je obec využívána pro rekreaci. Rozkládá se v nadmořské výšce 150 – 160 m n.m. na pravém břehu Ohře, při mezinárodní silnici I/8 mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. V blízkosti obce se nachází dálnice D8 s křižovatkou cca 2 km vzdálenou od centra Doksan. Území náleží do povodí řeky Ohře, která protéká západně od obce, jižně od obce protéká potok Čepel, závlahové trubní řady a opuštěné náhony. Svým územím Doksany zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu rodinných domů. Věkový průměr obyvatel obce Doksany je 42,7 roku. V  zástavbě převažují rodinné domy, pouze 5 domů bytových. Pracovní příležitosti jsou v zemědělském a průmyslovém areálu, kde se nachází několik firem. V roce 2019 byly hlášeny úbytky vody ve studních.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 369 387 389 362 348 339
   přechodně bydlící 6 6 25 29 29 29
   celkem 375 393 414 391 377 368
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   230 268 339 391 377 368
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Doksany je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.12), konkrétně jeho provozní části Litoměřice – jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice nad Ohří, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Doksany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Hlavní zásobní řad je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic nad Ohří, Brňan, Brozan a Doksan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém. Do Brozan je prodloužen řad z Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem PVC 200, přes Brozany byl profil zvětšen na DN 250. Z Brozan pokračuje zásobní řad DN 150 do Doksan. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Doksan se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   155 163 402 321 310 305
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V převážné části obce Doksany je vybudovaná splašková kanalizace (K-LT.005.1-S.C) s odvedením splaškových vod do čerpací jímky. Z ní jsou splaškové vody přečerpávány do stoky vedoucí z Brozan do ČOV cukrovaru Doksany. Cukrovar byl v roce 1998 zrušen. Na kanalizační síť je napojeno 82% obyvatel. Stoky nové splaškové kanalizace jsou provedeny z kameninových a PVC trub DN 300. Kanalizace byla realizována ve spádech 3 – 6 ‰, bude tedy nutné počítat s periodickým proplachováním pro udržení kanalizace ve funkci. Na kanalizační síti jsou umístěny tři čerpací stanice (ČSOV Doksany, ČSOV Doksany- u potoka, ČSOV Doksany- U státní silnice).

   Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ostatní objekty jsou odkanalizovány individuálně do domovních mikročistíren jejichž přepady zasakují do vodoteče 1% nebo přímo do ramene Ohře či potoka Čepele 12% a nebo jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách 5%.
   Převážná část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí, nebo jsou vsakovány do terénu.

   Čistírna odpadních vod Doksany

   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Odtok předčištěné odpadní vody z ČOV je zaústěn do vodního toku Ohře. Projektovaná kapacita je 2 159 EO max. Na čistírnu přitékají odpadní vody samostatným výtlakem z obce Brozany nad Ohří, dále výtlakem z obcí Doksany, Nové Dvory a Chvalín a samostatným výtlakem z obce Dolánky, jejíž kanalizaci neprovozuje společnost SčVK, a.s. ČOV je tvořena mechanickým předčištěním, kam jsou převedeny výtlaky z ČSOV Doksany, Brozany nad Ohří - most a tlaková kanalizace. Dále se zde nachází biologický reaktor, jehož nádrž je kruhového půdorysu o objemu 1 000 m3 s vestavěnou dosazovací nádrží. Čerpání vratného kalu je zabezpečeno čerpadlem sigma, jehož výtlak je zaústěn do neprovzdušňované zóny oběhové aktivace. Dále se zde nachází dosazovací nádrž, měřící zařízení a provozní budova. Přebytečný kal z ČOV je odvážen na ČOV Litoměřice.

   Množství odpadních vod:

   Průměrný denní tok:               196 154 m3/den

   Maximální okamžitý průtok:    6,22 l/s

   BSK5     241,15 mg/l     47,3 t/rok

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Plán na připojení 6 rodinných domů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Doksany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/3 ČSOV Doksany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/2 ČSOV Doksany - u potoka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/4 ČSOV Doksany U státní silnice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Doksany ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 402,0 402,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0024715/15/ŽP/BHo Kanalizační řád Dolánky nad Ohří
  10. 4. 2015