Dobříň - CZ042.3506.4211.0244.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dobříň

  Číslo obce PRVKUK 0244
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0244
  Kód obce 564745
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0244.01 Dobříň 02788 27880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobříň leží severovýchodně od Roudnice nad Labem na levém břehu řeky Labe. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. Zástavba nízkopodlažními rodinnými domky je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 152 - 224 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které zde protéká. Obcí protéká místní Dobříňská strouha a jsou zde závlahové trubní řady. Do katastru obce náleží zatopená pískovna. Svým územím obec částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. V obci se nacházejí tyto podniky VITANA a.s., závod Roudnice, GLAZURA Roudnice, Štěrkopískovna Dobříń, Masokombinát Roudnice, malá provozovna BALIMEX - výroba obalových materiálu.

   Na základě územního plánu a zpracované územní studie se předpokládá rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 462 482 570 547 554 560
   přechodně bydlící 40 45 0 0 0 0
   celkem 502 527 570 547 554 560
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   439 461 499 280 423 548
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobříň je zásobována ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.24). Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 (247,80/242,12) je voda vedena potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 465 471 476
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dobříň se nachází stávající kanalizační síť, která odvádí odpadní vodu od většiny obyvatel. Původně se jednalo o dešťovou kanalizaci. Novější stoky byly budovány ve dvou etapách v období 1980 – 1983 a II. etapa v roce 1989. U starších dešťových stok byla v roce 1998 provedena revize a rekonstrukce. Stoky jsou z betonových, PVC a kameninových trub DN 200 - 800, mají mírný spád. Splaškové vody jsou svedeny na nově vybudovanou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod o kapacitě 500 EO, BSK5 30 kg/den, Q 100 m3/den. Přebytečný kal je odvážen na ČOV Litoměřice.

   Kanalizační síť je v majetku i provozu obce Dobříň.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současnosti je navržena rekonstrukce úseků stávající kanalizační sítě a po roce 2030 dostavba kanalizační sítě v rozvojových oblastech vymezené územní plánem obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Dobříň PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Dobříň PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 020,0 5 020,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory