Dobříň - CZ042.3506.4211.0244.01 - stav 2010

 1. Obec

  Dobříň

  Číslo obce PRVKUK 0244
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0244
  Kód obce 564745
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0244.01 Dobříň 02788 27880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobříň leží severovýchodně od Roudnice nad Labem na levém břehu řeky Labe. Jedná se o obec do 470 obyvatel, s 18 chaty a s 10 lůžky v penzionu. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. Zástavba nízkopodlažními rodinnými domky je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 152 - 224 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které zde protéká. Obcí protéká místní Dobříňská strouha a jsou zde závlahové trubní řady. Do katastru obce náleží zatopená pískovna. Svým územím obec částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. V obci se nacházejí tyto podniky VITANA a.s., závod Roudnice, GLAZURA Roudnice, Štěrkopískovna Dobříń, Masokombinát Roudnice, malá provozovna BALIMEX - výroba obalových materiálu, farma Králičí. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 462 482 516 550 - - -
   přechodně bydlící 40 45 55 65 - - -
   celkem 502 527 571 615 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   439 461 499 539 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobříň je zásobována ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.24). Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 (247,80/242,12) je voda vedena potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 95% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dobříně se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 550 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dobříň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (78%), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách, odkud se 15% odváží na ČOV Roudnice nad Labem do vzdálenosti 3 km a 5% na zemědělsky využívané pozemky. Ve 2% jsou splaškové vody zachycovány v mikročistírně s přepadem do kanalizace.
   V k.ú. obce je závod Glazura Roudnice nad Labem. Má vlastní kanalizaci, jejíž mladší část pochází z roku 1968. Část odpadních vod je odváděna na ČOV podniku Masný průmysl Roudnice nad Labem a část je čištěna ve vlastních septicích a sedimentačních jímkách a vypouštěna do Labe. Vitana a.s. má vlastní ČOV (100 EO) s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Labe.
   Ve větší části obce je dešťová kanalizace, na kterou jsou přes septiky připojeny jednotlivé objekty. Kanalizace je v dobrém stavu a výhledově se uvažuje s jejím využitím jako jednotné kanalizace. Novější stoky byly budovány ve dvou etapách v období 1980 – 1983 a II. etapa v roce 1989. U starších dešťových stok byla v roce 1998 provedena revize a rekonstrukce. Kanalizace tím byla připravena na realizaci výtlaku do Roudnice nad Labem. Stoky jsou z betonových, PVC a kameninových trub DN 200 - 800, mají mírný spád. Předčištěné odpadní a dešťové vody jsou odváděny do Labe. Kanalizační síť je v majetku i provozu obce Dobříň.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dešťová kanalizace obce Dobříň z betonových, plastových kanalizačních trub profilu DN 200 až DN 800 v celkové délce 3,210 km byla v průběhu let 1997 - 98 rekonstruována a v současné době již vyhovuje požadavkům pro jednotnou kanalizaci. Po vybudování výtlačného řadu na Roudnici nad Labem bude využívaná jako jednotná kanalizace.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,485 km do kanalizační sítě města Roudnice nad Labem a odváděny k likvidaci na centrální ČOV Roudnice na Labem.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.
   Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohla být domovní mikročistírna vyřazena z provozu.

   Je navrženo vybudování nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 500 EO a takto zajistit čištění splaškových vod v zájmovém území obce Dobříň, při zachování stávajícího stokového systému, který bude doplněn o odlehčovací objekt před ČOV. Doporučuje se změna PRVKUK spočívající ve výstavbě ČOV ke stávající kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Dobříň CS.1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa