Černouček - CZ042.3506.4211.0243.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Černouček

  Číslo obce PRVKUK 0243
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0243
  Kód obce 542423
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0243.01 Černouček 01807 18074
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černouček leží na jižní hranici litoměřického okresu, v oblasti zvané Podřipsko. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Je to vesnice starobylého původu, starší zástavba je doplněna menším množstvím novějších rodinných domů a zemědělským areálem, který je jediným větším zemědělsko - průmyslovým objektem. Provozovna ZD Vražkov (sušárna a sklad obilí, truhlárna, kovárna, údržbářská dílna, sušárnou chmele). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 234 – 250 m n.m., zástavbou protéká pouze místní potok, který přitéká do Vražkovského potoka vzdáleného 1,2 km. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 260 296 282 271 261 254
   přechodně bydlící 52 64 0 0 0 0
   celkem 312 360 282 271 261 254
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   191 231 307 211 227 241
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černouček je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.23), jeho provozní částí Podřipsko.
   Vodovod Podřipsko zásobuje: Krabčice, Rovné, Vesce, Ctiněves, Černouček a Horní Beřkovice. Pro jmenované lokality je voda z vodojemu Hostěraz 2x 650 m3 (247,72/242,81) čerpána výtlačným řadem z litiny DN 150 do místních vodojemů.
   Voda je do obce přiváděna gravitačně přes Ctiněves z vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06).
   Vodovod je v majetku obce Černouček, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Černoučku se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 222 214 208
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Černouček byla vybudována oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,325 km z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Odpadní vody jsou společně s obcí Ctiněves odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,250 km přes kanalizační sítě obcí Mnetěš a Vražkov do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov.

   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory