Černěves - CZ042.3506.4211.0242.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Černěves

  Číslo obce PRVKUK 0242
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0242
  Kód obce 546852
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0242.01 Černěves 02009 20095
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černěves včetně samoty Vyšecko leží severně od Roudnice nad Labem na pravém břehu řeky Labe.  Zhruba v roce 2025 bude rozprodáno 15 parcel pro novou výstavbu rodinných domů, kde obec počítá s rozvojem a nastěhování mladých rodin s dětmi. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, v zemědělské oblasti. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 160 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které západně od obce protéká. V obci se nachází menší vodní nádrž. Obec je bez recipientu. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Pracovní příležitosti v obci jsou v drobné zemědělské výrobě, drobní živnostníci.

   V roce 2018 a 2019 došlo vlivem sucha k poklesu podzemních vod. Občané měli nízkou hladiny vody ve studních.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 212 211 221 205 221 234
   přechodně bydlící 35 35 48 56 56 56
   celkem 247 246 269 261 277 290
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   185 188 193 148 186 222
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Černěves je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.014). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Černěves.
   Přívodní řad pro Černěves je z potrubí PVC DN 350. Za odběrným místem je osazena redukce tlaku. Zásobní síť v obci je vybudovaná ve vyhovujícím rozsahu.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Černěvsi se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   123 124 210 253 269 281
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační síť podtlakové kanalizace je oddílného typu. Byla vybudována v letech 1996 - 1998. (Společně byla vybudována i podtlaková kanalizace v obcích Chodouny a Lounky, která je napojena na stejnou ČOV v obci Lounky). Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 24.8.1999 pod č.j. 231.2/5745/99/ŽP, evid.č. I-691. Kanalizační řád se vztahuje na podtlakový kanalizační systém v obci Černěves propojený s podtlakovým systémem obcích Chodouny a Lounky, který je zakončený podtlakovou stanicí. Odtud je odpadní voda následně přečerpávána do centrální čistírny odpadních vod poblíž obce Lounky. ČOV je v majetku SVS a.s. a  provozovatelem ČOV jsou SčVK a.s. Recipientem je řeka Labe. Podtlaková kanalizační síť je postavena z podtlakového potrubí s celkovou délkou podtlakového potrubí 3 942 m. Podtlaková kanalizační síť je ukončena v podtlakové stanici blízko obce Lounky. Dnes je na veřejnou kanalizaci a ČOV napojeno 97% trvale žijících obyvatel.
   Kanalizační síť Černěves i ČOV Lounky je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Do čistírny odpadních vod Lounky je napojena stoková síť obcí Lounky, Chodouny a obec Černěves.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu. V části obce je nevyhovující dešťová kanalizace z betonových trub o celkové délce cca 260 m. Dešťová voda je odváděna do vsakovacích rybníčků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na základě zpracované studie, která řeší výhledový odkanalizování obce Chodouny a Černěves byla zjištěna nedostatečná kapacita ČOV v Lounkách. Studie navrhuje dvě varianty řešící výhledové napojení stávajících a nových obyvatel.

   V rámci varianty 1a je řešena nová ČOV (350 EO) s vestavěnou podtlakovou stanicí v obci Černěves, která zajistí dostatečnou kapacitu ČOV Lounky pro výhledový rozvoj obce Chodouny a dále změny na stávající kanalizační síti v podobě přerušení stávajícího podtlakového řadu v areálu ČOV a jeho přesměrování do Chodoun.

   Varianta 1b uvažuje se zvýšením kapacity stávající ČOV Lounky z 900 EO na 1250 EO a její technické změny v technologii. V obci Černěves se uvažuje s realizací nové podtlakové stanice a odpadní vody budou čerpány navrženým výtlakem PE D90 v délce cca 2,5 km, který je navržen ve stávající trase podtlakové větve.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Černěves PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 512,0 4 512,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory