Černěves - CZ042.3506.4211.0242.01 - stav 2004

 1. Obec

  Černěves

  Číslo obce PRVKUK 0242
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0242
  Kód obce 546852
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0242.01 Černěves 02009 20095
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černěves včetně samoty Vyšecko leží severně od Roudnice nad Labem na pravém břehu řeky Labe. Jedná se o obec do 220 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, v zemědělské oblasti. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 160 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které západně od obce protéká. V obci se nachází menší vodní nádrž. Obec je bez recipientu. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 212 211 210 210 - - -
   přechodně bydlící 35 35 35 35 - - -
   celkem 247 246 245 245 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   185 188 193 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Černěves je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.014). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Černěves.
   Přívodní řad pro Černěves je z potrubí PVC 150. Za odběrným místem je osazena redukce tlaku. Zásobní síť v obci je vybudovaná ve vyhovujícím rozsahu s napojením 87% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Černěvsi se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Kyškovice KY1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kyškovice KY2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   123 124 210 210 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Černěves je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.3-S.C). Tato stoková síť řeší odkanalizování velké části obce, splaškové vody jsou dopravovány podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně s čistírnou odpadních vod na břehu Labe v Lounkách. Do podtlakových jímek je splašková voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Dnes je na veřejnou kanalizaci a ČOV napojeno 59% trvale žijících obyvatel.
   Kanalizační síť Černěves i ČOV Lounky je v majetku sdružení obcí Chodouny a Černěves, kanalizační síť - vlastní podtlakový systém provozuje firma VOD-KA a.s. Litoměřice, nyní probíhá předávání provozování firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nyní provádějí připojování na síť (realizace přípojek), ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Do čistírny odpadních vod Lounky je napojena stoková síť obcí Lounky, Chodouny a obec Černěves.
   Splaškové vody od trvale žijících obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou likvidovány v septicích jejichž přepady jsou vsakovány do podpovrchových vod (20%) a v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (21%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu. V části obce je nevyhovující dešťová kanalizace z betonových trub o celkové délce cca 260 m. Dešťová voda je odváděna do vsakovacích rybníčků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odstavení septiků a bezodtokových jímek po dokončení napojení na podtlakovou kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa