Ctiněves - CZ042.3506.4211.0241.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ctiněves

  Číslo obce PRVKUK 0241
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0241
  Kód obce 564672
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0241.01 Ctiněves 01806 18066
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ctiněves se nachází v krajinném celku v jižní části okresu Litoměřice, nazývaném Podřipsko. Na západě sousedí s obcí Mnetěš, na jejímž katastru je celý masiv hory Říp. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s historickým jádrem a přírodním prostředím Podřipska. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 228 – 250 m n.m., zástavbou protéká Vražkovský potok, je zde vodní nádrž. Svým územím Ctiněves plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 258 290 315 333 357 375
   přechodně bydlící 210 210 49 57 36 22
   celkem 468 500 364 390 393 397
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   232 264 320 348 372 390
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ctiněves je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinovým vodovodem Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.3), jeho provozní částií Podřipsko. Vodovod Podřipsko zásobuje: Krabčice, Rovné, Vesce, Ctiněves, Černouček a Horní Beřkovice. Pro jmenované lokality je voda z vodojemu Hostěraz 2x 650 m3 (247,72/242,81) čerpána výtlačným řadem z litiny DN 150 do místních vodojemů.
   Ctiněves náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06). Z vodojemu Říp vede přes Ctiněves přiváděcí řad do vodojemu Horní Beřkovice. Na tento hlavní řad je napojena vodovodní síť pro obec. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Ctiněvsi se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 283 304 319
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Ctiněves v roce 2006-2008 probíhala výstavba kanalizační sítě (IK-LT.021.5). Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,028 km byla vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou 3 čerpací stanice, ČSOV Ctiněves 1- č.p. 75 (Q 2,6 l/s, H 15 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,164 km, ČSOV Ctiněves 2- u trati (Q 2,6 l/s, H 10 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,191 km, ČSOV Ctiněves 3- č.p.10 (Q 2,6 l/s, H 26 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,063 km. Odpadní vody jsou společně s obcí Černouček odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,250 km přes kanalizační sítě obcí Mnetěš a Vražkov do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov. Na kanalizační síť v obci je napojeno 81% trvalých obyvatel a 50% rekreantů. Od ostatních jsou splaškové vody zachytávány v septicích či jímkách.

   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Ctiněves je potřeba zvýšit počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Zároveň budou rušeny bezodtokové jímky a septiky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Ctiněves 3 čp.10 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Ctiněves 1 čp.75 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Ctiněves 2 u trati PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 194,0 0,0 3 194,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory