Ctiněves - CZ042.3506.4211.0241.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ctiněves

  Číslo obce PRVKUK 0241
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0241
  Kód obce 564672
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0241.01 Ctiněves 01806 18066
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ctiněves se nachází v krajinném celku v jižní části okresu Litoměřice, nazývaném Podřipsko. Na západě sousedí s obcí Mnetěš, na jejímž katastru je celý masiv hory Říp. Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s historickým jádrem a přírodním prostředím Podřipska. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 228 – 250 m n.m., zástavbou protéká Vražkovský potok, je zde vodní nádrž. Svým územím Ctiněves plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze narůst počtu obyvatel. Je plánována výstavba cca 30 rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 258 290 345 400 - - -
   přechodně bydlící 210 210 210 210 - - -
   celkem 468 500 555 610 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   232 264 320 380 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ctiněves je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.3), jeho provozní části Podřipsko. Vodovod Podřipsko zásobuje: Krabčice, Rovné, Vesce, Ctiněves, Černouček a Horní Beřkovice. Pro jmenované lokality je voda z vodojemu Hostěraz 2x 650 m3 (247,72/242,81) čerpána výtlačným řadem z litiny DN 150 do místních vodojemů.
   Ctiněves náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06). Z vodojemu Říp vede přes Ctiněves přiváděcí řad do vodojemu Horní Beřkovice. Na tento hlavní řad je napojena vodovodní síť pro obec. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 90% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Ctiněvsi se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 400 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Ctiněves není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (44%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky nebo v septicích s přepady vyústěnými do povrchových vod (36%) a nebo zasakujícími do terénu (20%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Ctiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,986 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou 3 čerpací stanice, ČS (Q 2,6 l/s, H 15 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,153 km, ČS (Q 2,6 l/s, H 10 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,187 km, ČS (Q 2,6 l/s, H 26 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,055 km.
   Odpadní vody budou společně s obcí Černouček odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,250 km přes kanalizační sítě obcí Mnetěš a Vražkov do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Ctiněves 3 čp.10 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ctiněves 1 čp.75 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ctiněves 2 u trati PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 352,0 0,0 1 352,0

  Mapa