Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.07 - stav 2004

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.07 Vrbka 14181 141810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Vrbka leží jižně od Budyně nad Ohří. Trvale zde žije do 100 obyvatel, 29 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se pouze mírný nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v lesnatém kraji. Je zde drobné zemědělství a závod ZEPOS Radovesice. Vrbka se rozkládá v nadmořské výšce 164 – 190 m n.m., zástavbou protéká Mšenský potok. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně I. a II. stupně. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 92 96 103 110 - - -
   přechodně bydlící 65 67 71 75 - - -
   celkem 157 163 174 185 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   83 87 93 99 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Vrbka je napojena na skupinový vodovod Libochovice (SK-LT.017.13). Hlavní zdroj je převážně ÚV Brníkov. Skupinový vodovod Libochovice provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17). Z veřejného vodovodu je zásobeno 90% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vrbky se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří – Vrbka není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (30%) a zasakují do podpovrchových vod (30%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odtud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (30%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10% ), do vzdálenosti cca 5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Likvidace kalu bude na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je na připojení místních částí dimenzována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 240,0 1 240,0

  Mapa