Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.07 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.07 Vrbka 14181 141810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Vrbka leží jižně od Budyně nad Ohří. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v lesnatém kraji. Je zde drobné zemědělství a závod ZEPOS Radovesice. Vrbka se rozkládá v nadmořské výšce 164 – 190 m n.m., zástavbou protéká Mšenský potok. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně I. a II. stupně. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 92 96 119 114 109 107
   přechodně bydlící 65 67 0 0 0 0
   celkem 157 163 119 114 109 107
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   83 87 93 60 74 86
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Vrbka je napojena na skupinový vodovod Libochovice (SK-LT.017.13). Hlavní zdroj je převážně ÚV Brníkov. Skupinový vodovod Libochovice provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17). Z veřejného vodovodu je zásobena většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vrbky se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří – Vrbka není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (30%) a zasakují do podzemních vod (30%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je na připojení místních částí dimenzována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 512,0 1 512,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kladno OŽP/2111/16-4 Rybník Běloky
  4. 5. 2016