Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.06 - stav 2004

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.06 Roudníček 14180 141801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Roudníček leží v jižní části litoměřického okresu, jihovýchodně od Libochovic. Trvale zde žije do 90 obyvatel, je zde 24 chat. Předpokládá se stagnace obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 166 – 190 m n.m., protéká zde Mlýnský potok. Svým územím Roudníček zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů pro Libochovice a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně II. stupně. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 82 80 78 77 - - -
   přechodně bydlící 72 72 72 72 - - -
   celkem 154 152 150 149 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   74 74 74 74 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Roudníček je zásobován ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.16), který zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17).
   Místní část Roudníček je napojena odbočkou na přívodním řadu DN 250 z vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17) do Budyně nad Ohří. Přívodní řad pro Roudníček je DN 100. Zásobní síť je vybudovaná kompletně v celé obci s napojením 90% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Roudníčku se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 017/6 CS.LT 017/6 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 017/11 VDJ.LT 017/11 800 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Brníkov Roudníček PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Brníkov V3A PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Roudníček není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (60%) nebo zasakují do podpovrchových vod (21%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (9%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10%).
   Celou obcí prochází zatrubněný potok. Do něho jsou napojeny dvě kratší stoky pro odvod dešťových vod, jedna (východní) navíc podchycuje vývěr podzemní vody. Stoky jsou funkční, pouze částečně zanesené. Dešťové stoky jsou v majetku obce Budyně nad Ohří, zatrubněný potok je v majetku Státní meliorační správy, ÚP Litoměřice. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením společně s místní částí Kostelec nad Ohří na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je na připojení místních částí dimenzována. Přivaděč do Budyně nad Ohří bude zajišťovat také likvidaci odpadních vod z rozvojové plochy k bydlení na spojnici Roudníčka a Budyně nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 828,0 828,0

  Mapa