Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.06 Roudníček 14180 141801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Roudníček leží v jižní části litoměřického okresu, jihovýchodně od Libochovic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 166 – 190 m n.m., protéká zde Mlýnský potok. Svým územím Roudníček zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně II. stupně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 82 80 73 70 67 66
   přechodně bydlící 72 72 0 0 0 0
   celkem 154 152 73 70 67 66
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   74 74 74 35 44 53
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Roudníček je zásobován ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.16), který zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17).
   Místní část Roudníček je napojena odbočkou na přívodním řadu DN 250 z vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17) do Budyně nad Ohří. Přívodní řad pro Roudníček je DN 200 a 250. Zásobní síť je vybudovaná kompletně v celé obci s napojením většiny obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Roudníčku se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 017/6 BUDYNĚ N.O.-V3A PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Roudníček PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 017/11 VDJ-ROUDNÍČEK 800 800 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Brníkov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Brníkov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Roudníček není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (60%) nebo zasakují do podzemních vod (21%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na ČOV Litoměřice.
   Celou obcí prochází zatrubněný potok. Do něho jsou napojeny dvě kratší stoky pro odvod dešťových vod, jedna (východní) navíc podchycuje vývěr podzemní vody. Stoky jsou funkční, pouze částečně zanesené. Dešťové stoky jsou v majetku obce Budyně nad Ohří, zatrubněný potok je v majetku Státní meliorační správy, ÚP Litoměřice. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením společně s místní částí Kostelec nad Ohří na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je na připojení místních částí dimenzována. Přivaděč do Budyně nad Ohří bude zajišťovat také likvidaci odpadních vod z rozvojové plochy k bydlení na spojnici Roudníčka a Budyně nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 620,0 1 620,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kladno OŽP/2111/16-4 Rybník Běloky
  4. 5. 2016