Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.05 - stav 2004

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.05 Písty 12104 121045
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Písty leží v jižní části litoměřického okresu na pravém břehu řeky Ohře. Trvale zde žije do 120 obyvatel, je zde 70 chat a 30 lůžek v kempu. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v lesnatém kraji. Je zde drobné zemědělství a soukromá zemědělská výroba s cca 10 zaměstnanci. Písty se rozkládají v nadmořské výšce 156 – 160 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká místní vodoteč a jsou zde vybudované meliorační kanály. Svým územím Písty plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. Písty leží v Přírodním parku Dolní Poohří. Prakticky celá zástavba leží v zátopové oblasti řeky Ohře v úrovni Q5 – Q10 a proti přívalové vodě je chráněno masivem lužního lesa. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 115 116 119 122 - - -
   přechodně bydlící 207 207 207 207 - - -
   celkem 322 323 326 329 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 88 93 99 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V roce 2002 byla místní část Písty bez vodovodní sítě. Od roku 2003 jsou Písty zásobovány ze skupinového vodovodu Libochovice potrubím DN 63 z HDPE délky 0,911 km, DN 90 z HDPE délky 3,053 km převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Konkrétně jeho provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Pístů se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Pístech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (40%) a zasakují do podpovrchových vod (30%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (20%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10%), do vzdálenosti cca 5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je na připojení místních částí dimenzována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh COV - Písty PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 020,0 2 020,0

  Mapa