Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.04 Vysoká Lípa 05929 59293
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jetřichovice – Vysoká Lípa leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 270,00 – 335,00 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale žijících obyvatel s 59 rekreačními objekty a šesti ubytovacími zařízeními (250 lůžek). Obcí protéká jeden místní potok, na jižním okraji katastru teče řeka Kamenice s přítokem Velká Bělá (Jetřichovická Bělá) a nacházejí se zde dva rybníky. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Na 90% katastru obce byla vyhlášena památková zóna.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 88 90 98 94 90 88
   přechodně bydlící 218 218 10 11 11 11
   celkem 306 308 108 105 101 99
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   79 81 85 105 101 99
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vysoká Lípa je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Vysoká Lípa (M-DC.040). Podzemní voda z vrtu Vysoká Lípa K2t je čerpána do VDJ Vysoká Lípa 30 m3 (323,58/321,58 m n.m.) a dále vedena přímo do obce - NTP. Z vodojemu přes AT stanici je voda vedena do spotřebiště horního tlakového pásma.
   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 252/2004Sb. měla překročeny parametry Fe v síti.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zdroj pitné vody je nekapacitní, v případě napojování nových obyvatel bude nutné posílení zdroje. V obci je potřeba výměna všech rozvodných řadů, to je potrubí DN 60 až 100 v délce 3,2 km. 
   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a do doby než se provede rekonstrukce vodovodních řadů bude zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav AT-V.LÍPAMEZNÁ PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Vysoká Lípa VDJ Vysoká Lípa 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vysoká Lípa K2t ZD Vysoká Lípa K2t PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Vysoké Lípě není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do pěti domovních mikročistíren - 45%, bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (20 km) – 40% obyvatel a 15% obyvatel má septiky.
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo domovních čistíren s následným odvozem či zálivkou, protože v obci chybí vhodný recipient.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 154,0 0,0 10 154,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory