Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.04 - stav 2004

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.04 Vysoká Lípa 05929 59293
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jetřichovice – Vysoká Lípa leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 270,00 – 335,00 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale žijících obyvatel s 59 rekreačními objekty a šesti ubytovacími zařízeními (250 lůžek). Obcí protéká jeden místní potok, na jižním okraji katastru teče řeka Kamenice s přítokem Velká Bělá (Jetřichovická Bělá) a nacházejí se zde dva rybníky. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Na 90% katastru obce byla vyhlášena památková zóna.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 88 90 95 100 - - -
   přechodně bydlící 218 218 218 218 - - -
   celkem 306 308 313 318 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   79 81 85 90 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vysoká Lípa je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Vysoká Lípa (M-DC.040). Podzemní voda z vrtu je čerpána do VDJ Vysoká Lípa 30 m3 (323,58/321,58 m n.m.) a dále vedena přímo do obce - NTP. Z vodojemu přes AT stanici je voda vedena do spotřebiště horního tlakového pásma.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 90% obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zdroj pitné vody je vyhovující, ale vodovodní síť včetně akumulace je stará ve špatném technickém stavu. V obci je potřeba výměna všech rozvodných řadů, to je potrubí DN 60 až 100 v délce 3,2 km. Dostavba vodovodu v délce cca 300 m a vybudování nového vodojemu na kótě 340,00/345,00 m n. m -VDJ 2x50 m3, stávající vodojem bude zrušen.
   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a do doby než se provede rekonstrukce vodovodních řadů bude zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 040/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 040/4 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vysoká Lípa K2t PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vysoká Lípa DKJ10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Vysoké Lípě není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do pěti domovních mikročistíren - 45%, bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (20 km) – 40% obyvatel a 15% obyvatel má septiky.
   Pro rekreační středisko FEROX je vybudována domovní čistírna. Obec Jetřichovice vlastní a provozuje další domovní čistírnu – SBR – Tukolap 02 (80 EO).
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo domovních čistíren s následným odvozem či zálivkou, protože v obci chybí vhodný recipient.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 430,0 5 430,0

  Mapa