Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.04 - stav 2004

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.04 Nížebohy 10470 104701
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Nížebohy leží v jižní části litoměřického okresu, západně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 160 obyvatel, 44 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, leží v zemědělské oblasti, rozkládá se v nadmořské výšce 178 – 215 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, je zde požární nádrž. Obec je bez recipientu. Svým územím Nížebohy zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Vyskytl se zájemce o rozsáhlejší výstavbu nad obcí, předpokládá se tedy nárůst obyvatelstva.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 159 188 236 285 - - -
   přechodně bydlící 117 117 118 120 - - -
   celkem 276 305 354 405 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   155 183 230 278 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nížebohy jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice (OZ-SK.LT.010.19) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z vodojemu jsou zásobeny gravitačně, zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 97% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Nížeboh se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Nížebohy není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (30%), do dešťové kanalizace (32%) a nebo zasakují do podpovrchových vod (18%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (10%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10%) do vzdálenosti cca 6 km.
   V Nížebohách jsou dvě stoky dešťové kanalizace vedoucí z obou stran silnice Budyně nad Ohří - Roudnice nad Labem. Do levé z nich jsou zaústěny přepady ze septiků, pravá pravděpodobně slouží pouze pro odvádění dešťových vod. Obě stoky jsou z betonových trub DN 400, v dobrém stavu, částečně zanášeny, zůstávají však funkční. Končí na okraji obce, kde jsou zaústěny do silničních příkopů. Majetkové vztahy dešťové kanalizace nejsou vyřešeny.
   Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo se vsakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je v této místní části uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,660 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační systém Budyně nad Ohří s likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je již na připojení místních částí dimenzována.
   Nebo jako další varianta budou odpadní vody odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,400 km do kanalizační sítě obce Přestavlky.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS Nížebohy PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 12 400,0 12 400,0

  Mapa