Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.03 Kostelec nad Ohří 14179 141798
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří - Kostelec nad Ohří leží jihovýchodně od Libochovic na pravém břehu Malé Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 160 – 185 m n.m., zástavbou protéká místní potok, nachází se zde požární nádrž. Svým územím Kostelec nad Ohří nezasahuje do CHKO České středohoří, pouze částečně zasahuje do PR Myslivna, leží v Přírodním parku Dolní Poohří a zasahuje do území OPVZ jímacího území Mšené- lázně Budyně nad Ohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 88 90 95 91 87 85
   přechodně bydlící 100 101 18 21 21 21
   celkem 188 191 113 112 108 106
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   83 85 90 61 76 89
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kostelec nad Ohří je zásobován ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.4), který zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17).
   Na přiváděcím řadu do vodojemu Roudníček 400 m3 je odbočka LT DN 150 do vodojemu s čerpací stanicí. Z tohoto vodojemu je voda dopravována zásobním řadem DN 100 do Kostelce nad Ohří. Dnes je z veřejného vodovodu zásobena většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Budyně nad Ohří- Kostelec nad Ohří předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ-KOSTELEC N.O. 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Brníkov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Kostelci nad Ohří není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od obyvatel jsou zachycovány z 50% v septicích s přepady odtékajícími do povrchových vod, z 30% v septicích s přepady vsakujícími do podzemních vod. Dále jsou z 20% zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením přes kanalizační systém místní části Roudníček na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je již na připojení místních části dimenzována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 728,0 1 728,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kladno OŽP/2111/16-4 Rybník Běloky
  4. 5. 2016