Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.02 - stav 2004

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.02 Břežany nad Ohří 01497 14974
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Budyně nad Ohří – Břežany nad Ohří leží v jižní části litoměřického okresu na levém břehu řeky Ohře, severně od Budyně nad Ohří. Trvale zde žije do 150 obyvatel, 113 chat je využíváno pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 160 – 180 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, která zde protéká. Břežany leží v Přírodním parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 144 148 156 165 - - -
   přechodně bydlící 189 189 189 189 - - -
   celkem 333 337 345 354 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   144 148 156 165 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Břežany nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.19), který zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Provozní část Libochovice zásobuje: Libochovice, Poplze, Dubany, Křešín, Levousy, Radovesice, Žabovřesky nad Ohří, Břežany nad Ohří, Klapý. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemů Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a Hazmburk 2x 400 m3 (211,30/207,14).
   Obec Břežany nad Ohří je napojena na rozvodnou síť Libochovic řadem DN 150, přes obce Radovesice a Žabovřesky. V Břežanech je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci. Dnes je napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Břežan nad Ohří se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 165 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Břežanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány z 50% v septicích s přepady odtékajícími do povrchových vod, z 20% v septicích s přepady vsakujícími do podpovrchových vod. Dále jsou z 10% zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Budyně nad Ohří do vzdálenosti cca 2 km a z 20% v bezodtokových jímkách odtud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a dále do Ohře nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Budyně nad Ohří - Břežanech nad Ohří je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,660 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,210 km.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,170 km do kanalizační sítě obce Budyně nad Ohří a odtud pak budou odváděny k likvidaci na centrální ČOV.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS_Břežany nad Ohří PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh CS_Břežany nad Ohří PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh CS_Břežany nad Ohří PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa