Budyně nad Ohří - CZ042.3506.4211.0240.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Budyně nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0240
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0240
  Kód obce 564656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0240.01 Budyně nad Ohří 01561 15610
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Budyně nad Ohří leží v jižní části litoměřického okresu na pravém břehu Ohře, západně od Roudnice nad Labem. Na historické jádro města včetně areálu hradu navazují bezprostředně plochy obytné zástavby a dále větší průmyslové závody. Urbanizované plochy jsou doplněny zahrádkami, záhumenky, ze západu komplexem lužních lesů a směrem k Libochovicím odchovnou bažantů. Tyto plochy tvoří přechod mezi intenzivně využívanou zemědělskou krajinou a sídlem. Zástavba městečka je soustředěná. Prioritou tohoto území je zemědělská výroba a lesnictví. Přímo ve městě jsou hlavní průmyslové závody – Bonex Praha a.s. (barevna, úpravna úpletů), ETZ (výroba el. rozvaděčů), SEGNOR (kovovýroba), BUST (stavební dvůr) a drobné provozovny.
   Obec se rozkládá v nadmořské výšce 158 – 176 m n.m. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Malá Ohře, Mšenský a Hvíždělecký potok a nachází se zde požární nádrž. Svým územím Budyně zasahuje částečně do CHOPAV Severočeská křída, plně do PR Myslivna, leží v území Přírodního parku Dolní Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst obyvatel. V přibližně 5 lokalitách je územním plánem navržena výstavba cca 90 rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 199 1 268 1 380 2 112 2 193 2 251
   přechodně bydlící 372 373 228 240 269 290
   celkem 1 571 1 641 1 608 2 352 2 462 2 541
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 095 1 176 1 317 1 677 1 984 2 251
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Budyně nad Ohří je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.3), který zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Konkrétně jeho provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku, Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17).
   Obec Budyně nad Ohří je napojena z vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17) řadem DN 200. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vlastní zásobování pitnou vodou má závod SEGNOR. Závod kryje potřebu pitné i užitkové vody z vlastního zdroje situovaného v areálu závodu s kapacitou 700 l/min., odběr 400 000-700 000 l/den. Surová voda je čerpána z vrtu přímo v úpravně. Je zde dvoustupňová tlaková rychlofiltrace s předchlorací do vrtu a s reakční nádrží před filtry. Pro případ havárie je přípojka na vodovod pro veřejnou potřebu.
   Užitkový vodovod s odběrem technologické vody z řeky Ohře má závod BONEX s vlastní čerpací stanicí, úpravnou vody a akumulací 1100 m3. Rovněž ETZ má vlastní zdroj užitkové vody s vydatností cca 800 l/min., odběr 30000 l/den.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Budyně nad Ohří ČS Budyně nad Ohří PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   767 812 886 1 506 1 577 1 627
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizace v Budyni nad Ohří je z hlavní části vybudována jako jednotná kanalizace (K-LT.006-J.C), na kterou jsou napojeny výtlaky z ČSOV přivádějící splaškové odpadní vod z krajních částí města do kanalizační sítě a na mechanicko-biologickou ČOV Budyně nad Ohří. Kapacita hlavních kanalizačních sběračů je dostatečná. Kanalizační stoky byly vybudovány převážně v kruhových profilech dimenzích od DN 80 až 1200 mm a převážně z materiálu beton, ŽB, kamenina, LT, OC, PE, PE KG, PVC, PVC KG a azbestocement. Část kanalizačního systému je v profilu vejčitého tvaru 400/700 mm. Na kanalizačním systému se nacházejí 3 čerpací stanice odpadních vod (ČSOV Budyně nad Ohří, ČSOV Budyně na Ohří- K Babínu, ČSOV Budyně nad Ohří- Slánská).

   Čistírna odpadních vod Budyně nad Ohří je machanicko-bilogická ve dvoulinkovém provedení biologického stupně s předřazenou denitrifikací, s jemnobublinou nitrifikací, dosazovacími nádržemi a gravitačním zahušťováním kalu. Přebytečný kal je odvážen na ČOV Litoměřice.

   Skutečně parametry ČOV:

   • BSK5= 111,66 kg/den
   • Q= 433 m3/den

   ČOV je v majetku SVS a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí. Dále obcí protéká zatrubněná vodoteč (bývalý mlýnský náhon), se zaústěním do říčky Malá Ohře.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Budyni nad Ohří je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 006/1/K ČOV Budyně nad Ohří PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Budyně nad Ohří PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Budyně nad Ohří- K Babínu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Budyně nad Ohří - Slánská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav ČSOV Budyně nad Ohří - Slánská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Budyně nad Ohří ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 725,0 1 719,0 4 444,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kladno OŽP/2111/16-4 Rybník Běloky
  4. 5. 2016