Bříza - CZ042.3506.4211.0239.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bříza

  Číslo obce PRVKUK 0239
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0239
  Kód obce 564648
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0239.01 Bříza 01508 15083
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bříza leží u jižních hranic okresu (zároveň hranice Ústeckého kraje). Jedná se o obec do 360 trvale žijících obyvatel s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (Astur a.s. Straškov-Vodochody). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 226 – 247 m n.m. Obec je bez recipientu. Mimo obec (2 km) se nachází Čepel. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 355 360 370 380 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 415 420 430 440 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   323 331 345 361 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bříza je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.17), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC 200 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod pokračuje řadem PVC 150 do Břízy.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 91% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Břízy se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   Dále navrhujeme rozšířit stávající akumulaci pro zásobené obce o věžový vodojem Bříza II. 100 m3.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   36 38 39 380 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2002 probíhala výstavba kanalizační sítě (K-LT.021.4-S.C) DN 250 z korugovaného PVC délky 1,638 km, DN 300 z korugovaného PVC délky 1,393 km s odvedením splaškových vod na ČOV Straškov–Vodochody (10%). Výstava byla dokončena v roce 2003. Splaškové vody jsou dále zachycovány v bezodtokových jímkách (40%), odtud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích s přepadem do kanalizace (50%).
   Kanalizace je v majetku obce Bříza a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci jsou tři stoky dešťové kanalizace. Pocházejí z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, jsou z betonových trub DN 500, bez šachet, ve špatném stavu prakticky nefunkční. Jejich vyústění je na dvou místech, jednou do rybníčku na návsi a podruhé do silničního příkopu.
   Od stávajícího stavu nebyla zjištěna žádná dokumentace.
   Dešťové vody jsou dále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Bříza je nutné zvýšit počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Zároveň budou rušeny bezodtokové jímky a septiky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  540,0 0,0 540,0

  Mapa