Brzánky - CZ042.3506.4211.0238.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Brzánky

  Číslo obce PRVKUK 0238
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0238
  Kód obce 546755
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0238.01 Brzánky 07873 78735
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brzánky leží západně od Štětí na pravém břehu Labe. Jedná se o malou obec do 90 trvale žijících obyvatel, je zde 19 chat využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Nepředpokládá se nárůst obyvatel.
   Obec se rozkládá v nadmořské výšce 151 – 180 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, které cca 300 m jižně protéká, vodní nádrž se zde nenachází. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 83 85 93 89 85 83
   přechodně bydlící 57 57 0 0 0 0
   celkem 140 142 93 89 85 83
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   83 85 90 82 82 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Brzánky jsou zásobovány z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK.LT.012.19), konkrétně jeho provozní částí Malešov, náležící do vodovodního tlakového pásma vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60). Z tohoto tlakového pásma jsou zásobovány sídelní lokality Hošťka, Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Vetlá, Záhoří, Kyškovice, Brzánky.
   Do Brzánek je prodloužen řad PVC 150 – 100 z Vetlé. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje většinu obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brzánek se nebude v budoucnosti měnit.
   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Brzánky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Brzánky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků odtékají z 30% do dešťové kanalizace, z 10% do povrchových vod a ze 60% zasakují do terénu.
   V části obce je dešťová kanalizace vybudovaná postupně v sedmdesátých letech. Je z betonových trub DN 600. Má mírný spád a pro odvádění dešťových vod plně vyhovuje. V současnosti jsou však do této kanalizace napojeny přepady ze septiků. Majitelem kanalizace je obec Brzánky.
   Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 166,0 1 728,0 3 894,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory