Bechlín - CZ042.3506.4211.0237.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bechlín

  Číslo obce PRVKUK 0237
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0237
  Kód obce 564575
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0237.02 Předonín 00149 1490
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Bechlín - Předonín leží východně od Roudnice nad Labem u hranic okresu Litoměřice. Trvale zde žije do 420 obyvatel, je zde 17 chat využívaných pro rodinnou rekreaci a penzióny s 15 lůžky. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba rodinnými domky je poměrně soustředěná venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 166 - 178 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Předonín patří do CHOPAV Severočeská křída. Severovýchodním směrem 200 m od zástavby protékají 2 místní vodoteče, jsou zde tři vodní plochy a meliorační kanály. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 419 423 431 439 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 449 453 461 469 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   141 198 296 417 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Bechlín - Předonín je zásobována ze skupinového vodovodu Bechlín (SK-LT.013.2). Zdrojem vody je vrt s výtlačným potrubím DN 150 do úpravny vody s akumulací 2x 400 m3 - VDJ Bechlín ÚV AKU (209,20/204,80). Z tohoto vodojemu je voda potrubím DN 150 přiváděna do obce. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Zásobní síť DN 80 a DN 100 pokrývá celé zastavěné území obce. Na vodovod je napojeno 34% obyvatel.
   Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Množství vody ve studních je z části dostatečné, kvalita vody není dobrá (bakteriologické znečištění).
   Vodovod je v majetku obce Bechlín, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z HDPE délky 5,200 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 013/1 CS.LT 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bechlín Předonín PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   84 85 302 309 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Bechlín - Předoníně je vybudována kanalizační síť (K-LT.002.2-S.C), na kterou je napojeno cca 20% obyvatel a je zaústěna na ČOV Bechlín. Oddílná splašková kanalizace je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Součástí kanalizační sítě je i sedm čerpacích stanic a výtlačné řady DN 50 – DN 100. Z centrální čerpací stanice jsou odpadní vody přečerpávány společně do kanalizační sítě Bechlína.
   52% obyvatel má bezodtokové jímky s následným vyvážením na pole, dále jsou splaškové vody likvidovány v septicích, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (18%) nebo jsou zaústěny do vodoteče (10%).
   V obci je stoka dešťové kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče, tekoucí do Račického kanálu. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakována do terénu. Kanalizace je majetkem obce Bechlína a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro výhledové řešení je nutné zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci.
   Uvedení kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a žump.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/5 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/7 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/6 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/10 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/8 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/11 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa