Bechlín - CZ042.3506.4211.0237.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bechlín

  Číslo obce PRVKUK 0237
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0237
  Kód obce 564575
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0237.02 Předonín 00149 1490
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Bechlín - Předonín leží východně od Roudnice nad Labem u hranic okresu Litoměřice. Zástavba rodinnými domky je poměrně soustředěná venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 166 - 178 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Předonín patří do CHOPAV Severočeská křída. Severovýchodním směrem 200 m od zástavby protékají 2 místní vodoteče, jsou zde tři vodní plochy a meliorační kanály. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 419 423 456 438 422 411
   přechodně bydlící 30 30 0 0 0 0
   celkem 449 453 456 438 422 411
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   141 198 296 218 312 390
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V rámci investiční akce SVS došlo k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho byla obec připojena na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešov. Současně s tím byl vybudován nový vodovodní řád, vedený pod řekou Labe, který propojil obce na levém břehu s rozvodnou sítí města Štětí na pravém břehu. Místní část obce Bechlín - Předonín je připojena na skupinový vodovod Obrtka (LT.012), voda je do obce přiváděna řadem PVD D160 přes Račiněves a Hněvice.

    Vodovod je v majetku  Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Množství vody ve studních je z části dostatečné, kvalita vody není dobrá (bakteriologické znečištění).


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z HDPE délky 5,200 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Bechlín Předonín ZD Bechlín Předonín- odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   84 85 302 337 325 316
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Bechlín - Předoníně je vybudována kanalizační síť (K-LT.002.2-S.C), na kterou je napojeno cca 77% obyvatel a je zaústěna na ČOV Bechlín. Oddílná splašková kanalizace je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Součástí kanalizační sítě je i šest čerpacích stanic a výtlačné řady DN 50 – DN 100. Z centrální čerpací stanice jsou odpadní vody přečerpávány společně do kanalizační sítě Bechlína.
   23% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Litoměřice.
   V obci je stoka dešťové kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče, tekoucí do Račického kanálu. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakována do terénu. Kanalizace je majetkem SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro výhledové řešení je nutné zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Bechlín, která je v současné době na hranici své kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Předotín 3- školka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Předotín 5- č.p. 115 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Předotín 4- č.p. 19 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Předotín 1- společná PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Předotín 2- č.p. 102 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Předotín 6- č.p. 66 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory