Bechlín - CZ042.3506.4211.0237.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bechlín

  Číslo obce PRVKUK 0237
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0237
  Kód obce 564575
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0237.01 Bechlín 00147 1473
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bechlín leží východně od Roudnice nad Labem u hranic okresu Litoměřice. Jedná se o obec do 700 trvale žijících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je rodinnými domky, poměrně soustředěná venkovského charakteru se zemědělstvím (ZDV Podřipsko - Bechlín). Je zde 23 rekreačních objektů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 250 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Severně od obce protéká bezejmenná vodoteč, je zde jedna vodní plocha a požární nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 695 696 698 700 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 735 736 738 740 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   248 341 498 686 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bechlín je zásobována ze skupinového vodovodu Bechlín (SK-LT.013.1). Zdrojem vody je vrt Předonín s výtlačným potrubím DN 150 do úpravny vody s akumulací 2x 400 m3 - VDJ Bechlín ÚV AKU (209,20/204,80). Z tohoto vodojemu je voda výtlačným potrubím DN 150 přiváděna do vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Do obce Bechlín je voda přiváděna zásobním řadem DN 150. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 36% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Množství vody ve studních je z části dostatečné, kvalita vody není dobrá (bakteriologické znečištění).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.
   Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z HDPE délky 5,200 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav 800 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 013/2 300 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   354 355 489 491 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bechlín je oddílná splašková kanalizace (K-LT.002.1-S.C) zakončená ČOV. Na veřejnou kanalizaci je v současné době napojeno cca 51% obyvatel. Stoková síť je gravitační, spadající do třech povodí, je navržena z PVC trub DN 300. Splaškové vody je nutné přečerpávat ze severozápadního okraje obce (ČS 1). Další přečerpání je na jižním okraji obce (ČS 2) a u ČOV (ČS 3). Výtlačné řady splašků jsou z PVC trub DN 100. Splaškové vody jsou přivedeny na ČOV umístěné v nejnižší části obce Bechlín. Individuelně jsou likvidovány splaškové vody v septicích 49%, jejichž přepady zasakují do terénu. Na ČOV Bechlín jsou čištěny odpadní vody i z místní části Předonín.
   Kanalizace je majetkem SVS a.s., ČOV je majetkem obce Bechlín. Provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Bechlín do recipientu – bezejmenná vodoteč v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 24.4.1997, pod čj. 231.2/1847/97/ŽP

   Q = 43 520 m3/r
   BSK5 = 30 mg/l
   NL = 35 mg/l

   Projektované parametry:
   795 EO
   Q = 1,40 l/s = 43 520 m3/rok
   Přítok:    BSK5 = 400 mg/l
       NL = 367 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 18 mg/l
       NL = 18 mg/l

   Skutečné parametry:
   380 EO
   Q = 1,19 l/s = 37 428 m3/r
   Přítok:    CHSK = 507 mg/l
       BSK5 = 222 mg/l
       NL = 270 mg/l

   Odtok:    CHSK = 82 mg/l
       BSK5 = 22 mg/l
       NL = 27 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 1 t/r – odvoz na ČOV Roudnice nad Labem nebo Litoměřice.
   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CNP 120 s kapacitou Q = 121 m3/den a BSK5 = 47,7 kg/den. Tato čistírna je řešena ve dvoulinkovém provedení s diskontinuálním průtokem a kontinuálním procesem denitrifikace.
   Odpadní vody přitékají do čerpací stanice, kterou jsou přečerpávány na objekt hrubého předčištění. Zde se odpadní vody předčišťují na jemných strojně stíraných česlích.
   Takto předčištěné odpadní vody natékají do některé z dvojice víceúčelových nádrží, v nichž dochází k cyklickému střídání procesu denitrifikace, nitrifikace, separace kalu a následného vypouštění vyčištěných odpadních vod. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje v obou nádržích (o pracovním objemu 2 x 120 m3) systém jemnobublinné aerace. Přebytečný kal se odčerpává podle potřeby do uskladňovacích nádrží o objemu 108 m3.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt osazený Thomsonovým přepadem do bezejmenné vodoteče.

   Dešťová kanalizace pochází ze sedmdesátých let. Jedná se o zatrubněnou vodoteč, která dříve protékala obcí. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče nebo vsakuje do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Bechlín je stávající splašková kanalizace, která po dobudování chybějících přípojek bude odvádět splaškové vody od 100 % obyvatel.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující do roku 2006. V roce 2007 bude nutno změnit cyklus nádrží z důvodu zvýšení kapacity čistírny na 131,5 m3/den.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách a kal z ČOV budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Roudnice nad Labem nebo Litoměřice.
   Po uvedení kanalizačních přípojek do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 002/1/K PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 002/2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bechlín ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa