Bechlín - CZ042.3506.4211.0237.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bechlín

  Číslo obce PRVKUK 0237
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0237
  Kód obce 564575
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0237.01 Bechlín 00147 1473
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bechlín leží východně od Roudnice nad Labem u hranic okresu Litoměřice. Zástavba je rodinnými domky, poměrně soustředěná venkovského charakteru se zemědělstvím (ZDV Podřipsko - Bechlín). Je zde 23 rekreačních objektů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 250 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Severně od obce protéká bezejmenná vodoteč, je zde jedna vodní plocha a požární nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 695 696 784 753 725 706
   přechodně bydlící 40 40 0 0 0 0
   celkem 735 736 784 753 725 706
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   248 341 498 508 608 691
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V rámci investiční akce SVS došlo k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho byla obec připojena na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešov. Současně s tím byl vybudován nový vodovodní řád, vedený pod řekou Labe, který propojil obce na levém břehu s rozvodnou sítí města Štětí na pravém břehu. Obec Bechlín je připojena na skupinový vodovod Obrtka (LT.12), voda je do obce přiváděna gravitačně řadem PVD D160-300 přes Račiněves, Hněvice a Předotín do akumulace odstavené úpravny vody VDJ Bechlín- dolní 2x400 m3 (209,2/ 204,8) a dále přes čerpací stanici do VDJ Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29).

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce vodou se nebude do roku 2030 měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS.LT 013/2 Bechlín CS 1 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.LT 013/1 ÚV Bechlín- odstaven PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 013/1 VDJ Bechlín- dolní 800 800 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 013/2 VDJ Bechlín 300 300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   354 355 489 580 559 544
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bechlín je oddílná splašková kanalizace (K-LT.002.1-S.C) zakončená ČOV. Na veřejnou kanalizaci je v současné době napojeno cca 77% obyvatel. Stoková síť je gravitační, spadající do třech povodí, je navržena z PVC trub DN 300. Splaškové vody je nutné přečerpávat ze severozápadního okraje obce (ČSOV Bechlín 1- č.p.154). Další přečerpání je na jižním okraji obce (ČSOV Bechlín 2- č.p.135) a u ČOV (ČSOV Bechlín 3- č.p. 235). Výtlačné řady splašků jsou z PVC trub DN 100. Splaškové vody jsou přivedeny na ČOV umístěné v nejnižší části obce Bechlín.

   Individuálně jsou likvidovány splaškové vody v septicích 23%, jejichž přepady zasakují do terénu. Na ČOV Bechlín jsou čištěny odpadní vody i z místní části Předonín.
   Kanalizace A ČOV jsou majetkem SVS a.s., provozovatelem  jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CNP 120 s kapacitou Q = 121 m3/den a BSK5 = 47,7 kg/den. Tato čistírna je řešena ve dvoulinkovém provedení s diskontinuálním průtokem a kontinuálním procesem denitrifikace.

   Q = 43 520 m3/r

   BSK5 = 30 mg/l

   NL = 35 mg/l

   Projektované parametry:

   795 EO

   Q = 1,38 l/s = 43 520 m3/rok

   Přítok: BSK5 = 400 mg/l

   NL = 367 mg/l

   Odtok: BSK5 = 18

   Odpadní vody přitékají do čerpací stanice, kterou jsou přečerpávány na objekt hrubého předčištění. Zde se odpadní vody předčišťují na jemných strojně stíraných česlích.
   Takto předčištěné odpadní vody natékají do některé z dvojice víceúčelových nádrží, v nichž dochází k cyklickému střídání procesu denitrifikace, nitrifikace, separace kalu a následného vypouštění vyčištěných odpadních vod. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje v obou nádržích (o pracovním objemu 2 x 120 m3) systém jemnobublinné aerace. Přebytečný kal se odčerpává podle potřeby do uskladňovacích nádrží o objemu 108 m3.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt osazený Thomsonovým přepadem do bezejmenné vodoteče.

   Dešťová kanalizace pochází ze sedmdesátých let. Jedná se o zatrubněnou vodoteč, která dříve protékala obcí. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče nebo vsakuje do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Bechlín, která je v současné době na hranici své kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 002/1/K COV.LT 002/1/K PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Bechlín 1- č.p. 154 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Bechlín 2- č.p. 135 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Bechlín 3- č.p. 235 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Bechlín ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory