Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.08 Vrbička 14923 149233
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbička leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 430,00 – 445,00 m n. m. Obcí protéká Vrbičský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou pracovní příležitosti  v zemědělství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 16 17 17 48 46 45
   přechodně bydlící 24 24 0 0 0 0
   celkem 40 41 17 48 46 45
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbička nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl. 252/2004 Sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány hodnoty obsahu železa, manganu, dusičnanů, bakteriologického znečištění, specifických organických látek, těžkých kovů a radioaktivity. V posledních letech je zaznamenán pokles vody ve studních. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současnosti se zpracovává studie pro centrální zásobování vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbička nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany a od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vrbička není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13267/2020/Bla rekonstrukce Mlýneckého potoka v ř. km 3,502 - 3,807 v intra
  25. 6. 2020