Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.07 Vidhostice 18156 181561
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vidhostice leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 335,00 – 340,00 m n. m. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti a to převážně v zemědělství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 96 93 98 96 92 90
   přechodně bydlící 39 39 0 0 0 0
   celkem 135 132 98 96 92 90
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   59 61 64 96 92 90
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vidhostice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 vodovodem OK-SK-LN.004.2 z rozvodné sítě obce Vroutek zásobované z VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 (371,50 / 375,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vidhostice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice a od 28 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným odtokem do vodoteče. 2% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vidhostice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme  intenzifikaci septiků na MČOV.

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13267/2020/Bla rekonstrukce Mlýneckého potoka v ř. km 3,502 - 3,807 v intra
  25. 6. 2020