Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.03 - stav 2004

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.03 Všemily 05928 59285
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jetřichovice - Všemily leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 205,00 – 215,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel s 112 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (70 lůžek). Obcí protéká Chřibská Kamenice a jeden místní potok. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 59 58 57 56 - - -
   přechodně bydlící 368 368 368 368 - - -
   celkem 427 426 425 424 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   59 58 57 56 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všemily jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Všemily (M-DC.039), který má dva zdroje. Podzemní voda z vrtu 1,0 l/s jde přes AT stanici do obce a z dalšího vrtu je možnost čerpání přímo do vodovodní sítě obce, tento vrt je dnes mimo provoz.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel, část rekreačních objektů je zásobována individuálně ze studní. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Nutná rekonstrukce cca 25 % stávajících rozvodů – DN 60 až 80 v délce cca 1,2 km. Ve výhledu, po roce 2015, rozšíření vodovodní sítě na celou zástavbu včetně rekreačních objektů - vodovodní řad DN 80 dl. 1,0 km a ATS, čerpadlo s frekvenčním měničem.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 039/1 CS.DC 039/1 PRVK/2020
  Vodojem Návrh IV-DC.039.1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Všemily LO18 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Všemily DKJ7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Všemily DKJ8 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Všemilech není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do tří domovních mikročistíren - 30% obyvatel, 10% obyvatel má septiky s přepadem do vodteče a 60% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (15 km). Rekreační středisko Merkur Top s.r.o. Hrádek n.N. provozuje vlastní domovní ČOV : BIO CLEANER BC 100 (100 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době uvažuje nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, domovních čistíren odpadních vod, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Obec Jetřichovice upozorňuje na intenzivní rekreační využívání části obce Všemily a s tím spojené problémy při likvidaci splaškových vod. V říjnu 2004 bude zpracován ÚPN Jetřichovice, ve kterém se připravuje návrh pro společné odkanalizování centrální části zástavby s realizací ČOV 120 EO a splaškové kanalizace DN 300 v délce 500 m s čerpací stanicí odpadních vod v síti s výtlakem v délce 70 m. Vzhledem velikosti obce je doporučená doba realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  299,0 0,0 299,0

  Mapa