Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.03 Všemily 05928 59285
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jetřichovice - Všemily leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 205,00 – 215,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel s 112 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (70 lůžek). Obcí protéká Chřibská Kamenice a jeden místní potok. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 59 58 81 78 75 73
   přechodně bydlící 368 368 0 0 0 0
   celkem 427 426 81 78 75 73
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   59 58 57 35 48 59
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všemily jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Všemily (M-DC.039), který má jeden zdroj s kapacitou 2 l/s. V obci se dále nacházejí další dva pozorovací vrty. Z vrtu je přes AT stanici voda čerpána přímo do vodovodní sítě obce.
   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel, část rekreačních objektů je zásobována individuálně ze studní. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Jetřichovice- Všemily předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Ve výhledu, po roce 2030 je uvažováno s rozšíření vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 039/1 AT-VŠEMILY PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Všemily vrt LO18 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Všemily pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Všemily pozorovací PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Všemilech není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do tří domovních mikročistíren - 30% obyvatel, 10% obyvatel má septiky s přepadem do vodteče a 60% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (15 km). Rekreační středisko Merkur Top s.r.o. Hrádek n.N. provozuje vlastní domovní ČOV : BIO CLEANER BC 100 (100 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době uvažuje nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 758,0 0,0 4 758,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory