Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.06 Vesce 03175 31755
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vesce leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 365,00 – 380,00 m n. m. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti v zemědělství. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 5 4 6 5 5 5
   přechodně bydlící 14 14 0 0 0 0
   celkem 19 18 6 5 5 5
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vesce má zastaralý vodovod (cca z roku 1965) s centrálním zásobováním vodou z vrtu při okraji obce. Jedná se o vodovod, který nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu, chybí pasportizace. Kvalita vody ve vrtu i v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl. 252/2004 Sb. na pitnou vodu. Vydatnost studní je dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vesce není investičně výhodné budovat nový vodovod. Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou vodou navrhujeme balenou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vesce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany a od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vesce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13267/2020/Bla rekonstrukce Mlýneckého potoka v ř. km 3,502 - 3,807 v intra
  25. 6. 2020