Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.05 - stav 2004

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.05 Skytaly 14922 149225
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skytaly leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 400,00 – 415,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 24 24 25 26 - - -
   přechodně bydlící 45 45 45 45 - - -
   celkem 69 69 70 71 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Skytaly nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl. 376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány hodnoty obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Skytaly není investičně výhodné budovat nový vodovod. Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou vodou navrhujeme balenou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Skytaly nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Údlice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Skytaly není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 395,0 3 395,0

  Mapa