Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.04 Mukoděly 18155 181552
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mukoděly leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Jedná se o ryze chalupářskou obec se zbytky objektů sloužících k zemědělské výrobě. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320,00 – 340,00 m n. m. Trvale bydlící obyvatelé jsou převážně důchodového věku. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti v oblasti zemědělství. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 9 10 9 9
   přechodně bydlící 42 42 0 0 0 0
   celkem 50 50 9 10 9 9
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mukoděly nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl. 252/2004 Sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány limity obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je z části dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mukoděly není investičně výhodné budovat nový vodovod. Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou vodou navrhujeme balenou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mukoděly nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Podbořany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mukoděly není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13267/2020/Bla rekonstrukce Mlýneckého potoka v ř. km 3,502 - 3,807 v intra
  25. 6. 2020