Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.03 - stav 2004

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.03 Mlýnce 03174 31747
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mlýnce leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti a to převážně v zemědělství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 77 77 77 78 - - -
   přechodně bydlící 21 21 21 21 - - -
   celkem 98 98 98 99 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   73 73 73 74 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mlýnce je zásobována vodou z místního vodovodu Mlýnce OK-M-LN.003 z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,4 Mpa. Na vodovod je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, 5 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mlýnce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mlýnce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 875,0 1 875,0

  Mapa